Preventivt arbetssätt

Annas och Lars hälsa är en samverkansmodell som beskriver det länsövergripande preventiva arbetet i Halland. Den beskriver hur kvalitetsregistret Senior alert ska användas och kommuniceras mellan vårdgivarna. Den innehåller också en halländsk modell för hälsofrämjande och förebyggande hembesök.

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för personer, 65 år eller äldre, inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Genom att jobba med Senior alert går det att förebygga riskerna på ett systematiskt och standardiserat sätt.

Modellen hälsofrämjande och förebyggande hembesök innehåller dokument och rutiner som kan användas som underlag och stöd för kommunerna och närsjukvården i Halland.

Indikatorerna i Senior alert används för att skapa systematik i det preventiva arbetet.