Hallands konstskola

Hallands konstskola

Hallands Konstskola är en del av Katrinebergs Folkhögskola förlagd till Halmstad. Konstlinjen erbjuder en tvåårig förberedande utbildning på heltid för dig som vill fördjupa ditt personliga bildspråk och utveckla din förmåga att arbeta processinriktat och självständigt. Till andra året kan du söka direkt om du har en ettårig grundläggande konstutbildning eller motsvarande. Du får också grundläggande teknik- och materialkunskaper samt konstteoretisk orientering inom såväl konsthistorien som samtidskonst. Utbildningen ska förmedla kunskap om konstnärsyrkets villkor och möjligheter och är förberedande för högre studier inom konst, design, konsthantverk, arkitektur, scenografi, speldesign och för studier till bildlärare.

En förutsättning för att bli antagen till utbildningen är att du vill utveckla ditt eget förhållningssätt till bild och form och öva upp tekniska, praktiska och teoretiska baskunskaper. En viktig del av studierna är samtal om konst och om dina och andras arbeten. Undervisningen är lärarledd och sker båda i grupp och med individuell handledning.

Vi vill eftersträva en tillåtande miljö med respekt och nyfikenhet för allas individuella arbetsprocesser. Under studietiden kommer du även att arbeta självständigt med uppgifter och egna arbeten. Elevutställningar, studiebesök och en del resor ingår i utbildningen. Alla verkstäder och ateljéer är tillgängliga även under kvällstid och helger. Läsåret är organiserat i ämnes och temainriktade perioder. Lärarna som arbetar på konstskolan är själva aktivt yrkesutövande konstnärer. Aktuella samtidskonstnärer och gästföreläsare bjuds regelbundet in till skolan. Undervisningsspråket är främst svenska.

 Efter utbildningen har du kunskaper och färdigheter i teckning, måleri, skulptur och grafik, rörlig bild, ljud och animation. Rumslig gestaltning, platsspecifik konst och performance är andra områden som berörs. Kännedom om metoder och tekniker för två och tredimensionell gestaltning. Färdigheter i att utföra två och tredimensionell gestaltning i praktiken. Inblick i bredden i samtidskonsten vad gäller val av material, metod, teknik och konstnärlig avsikt. Förmåga hos den studerande att bearbeta och uttrycka idéer genom självständig konstnärlig gestaltning. Färdigheter i säkerhet och miljömedvetenhet i val av material och utrustning. Förmåga hos den studerande att planera, genomföra och delta i separat och grupputställningar. Kompetenser för att omsätta tillägnade kunskaper och färdigheter i gestaltandets processer och problemlösning. Samt förmåga hos den studerande att fördjupa och förtydliga teman och mål i det egna arbetet. Kännedom om konstruktiv kritik och feedbackmetoder.

 Förståelse för begreppen yttrandefrihet, konstnärlig frihet och ansvar samt konstens kritiska potential.

Konstorientering:

Kännedom om konstens historia och medvetenhet hos den studerande att sätta det egna arbetet i relation till konsthistorien och den samtida konstscenen. Genom studiebesök och konstteori ges perspektiv på lokal, nationell och internationell konst. Utbildningen ska främja den egna förmågan att ifrågasätta och vidga perspektiv vad gäller konst, samhälle och omvärld.

Yrkesorientering inom området konst och kultur:

Kännedom om branschen, olika produktionssätt och försörjningsmöjligheter. Nationellt och internationellt perspektiv på konstscenen genom studiebesök och resor.

Dokumentation och presentationsteknik:

Kännedom om ansökningsprocesser och möjligheter att sammanställa en representativ portfolio med ”Artist Statement” och intervjuträning.

Ansök så här - senast 15 maj

Arbetsprover

8 st arbetsprov lämnas in digitalt till skolan på e-postadress katrineberg@regionhalland.se med ärenderubrik "Hallands Konstskola".

Fyll också i ansökningsformuläret och ditt personliga brev i vårt formulär, senast 15 maj.

Personligt brev: Beskriv (max en A4) vem du är och vilka dina ambitioner och motivation är för att börja på Hallands konstskola.

Efter ett första urval, kallas sökande till en intervju en dag under perioden 25-26 maj. Om du inte har möjlighet att fysiskt närvara kan intervjun göras via Skype.