Hej Slöjd!

Hur skulle en utställning se ut om barn fick vara med och påverka utformningen? Kan en utställning om slöjd bli en inspiration för barn och unga att börja slöjda? I satsningen Hej Slöjd! skapas en utställning för barn, kopplat till slöjd och hantverk. Det blir inte vilken utställning som helst - utan en utställning där barnen bestämmer hur det ska se ut och vad som ska hända!

Hej Slöjd! är en treårig satsning från Kultur i Halland – Slöjd där ett samarbete per kommun ska genomföras under 2017.

 Varje samarbete kretsar kring ett utvalt slöjdmaterial och vilka möjligheter som finns med det. En professionell yrkesutövare med specialkompetens i det utvalda materialet handleder barnen tillsammans med barnkulturdesignern Emma Andersson.

Barnen i fritidsverksamheten på Valhallaskolan i Oskarström skapar i ull med handledning av konsthantverkaren Erik Torstensson.

En utställning utformad och skapad tillsammans med barn i Halland

Efter samarbetet med barnen i de sex halländska kommunerna kommer föremål, utformningsförslag och programförslag sammanställas till en utställning. Med start hösten 2018 kommer den att visas på Hamnmagasinet i Varberg, i samarbete med Varbergs kommun.

Barnen får bestämma tema, vad som visas och varför. Utställningen vänder sig till målgruppen 6-12 år och fokuserar på att upptäcka och leka med slöjdens material. Det ska vara roligt, spännande och tillåtande att besöka utställningen Hej Slöjd!

Barnkonventionen som grund för aktiviteterna

Satsningen stödjer sig på barnkonventionens artikel 12, som handlar om barnens rätt att få sin röst hörd, samt artikel 31 som rör barns rätt till lek, vila och fritid. Därför har vi valt skolornas fritidsverksamheter som plattform och barnens delaktighet ska helt bygga på deras egen fria vilja.

Många av de verksamheter som rör barn planeras av vuxna i samhället. I denna satsning vill vi vända på processen och låta barnen vara med och påverka den slutprodukt som är till för dem. Vi vill också sprida kunskapen om hur vi vuxna kan låta barnen ta mer plats och arbeta med kreativitet och slöjd i såväl pedagogiska syften som för nöjes skull.

Hej Slöjd! görs i samverkan med skolor och fritidshemsverksamheter på ett sätt som är nytt för Kultur i Halland – Slöjd. Syftet är att skapa en relation med skolorna och förskole- och fritidspedagoger runt om i regionen. De nya kontakter som skapas gör att fler barn och unga kan ta del av den kultur som görs för dem.

Genom att låta barnen delta på fritiden sätter vi upplevelsen i centrum. Varje grupp träffas under fem gånger där vi går från inspiration och tema till en färdig miniutställning. Barnen får chans att träffa duktiga slöjdare som fungerar som handledare vid träffarna.

Barnen på Ljungbyskolans fritidsverksamhet i Falkenbergs kommun skapar med broderi som utgångspunkt, handledda av brodösen Emma Ihl.

Dokumentation att arbeta vidare med

Satsningen dokumenteras genom text och bild och kommer sammanställas till ett webbaserat material, tillgängligt för pedagoger och andra som arbetar med barn och skapande. Med materialet kan man sedan själv utforma en miljö tillsammans med barn utifrån barnens perspektiv och önskningar. Genom materialet kan kunskapen spridas och utvecklas om hur barns perspektiv kan användas i utformningen av aktiviteter.

Följ HejSlojd på Instagram

Du kan följa framtagningen av Hej Slöjd! via Instagram under namnet HejSlojd.