Nya överenskommelser ger långsiktiga satsningar på kultur

Driftnämnd Kultur och skola beslutade den 14 december om skol- och kulturverksamheternas budget för 2018. Budgeten innebär flera satsningar på kulturområdet. Nya fyraåriga överenskommelser om kulturutveckling tecknas med nitton kulturaktörer, varav nio tidigare har erhållit kulturutvecklingsmedel i projektform men som nu istället får årliga verksamhetsanslag.

Bland de nitton överenskommelserna återfinns också alla sex halländska kommuner. Med dessa har driftnämnden kommit överens om utvecklingsområden på kulturarenor runtom i regionen: Tjolöholms slott, kulturarvsarenorna Varbergs fästning och Världsarvet Radiostationen Grimeton, Rian Designmuseum, Mjellby konstmuseum, Teckningsmuseet och Bonadsmuseet i Unnaryd.
Samtliga överenskommelser utgår från Hallands kulturplan 2017-2020.

Budgeten för 2018 innehåller en ökad satsning på subventionerade kulturprogram för barn och unga, samt innebär fortsatta satsningar på att många kulturskapare ska kunna bo och verka i Halland. Kulturutvecklingsmedel som används till arbetsstipendier och kulturprojekt liksom de nya överenskommelserna med kulturaktörer i Halland är exempel på satsningar som stärker det fria kulturlivet.

Även halländska kulturinstitutioner, såsom Teater Halland, Stiftelsen Hallands länsmuseer och Art Inside Out, får höjda anslag för att kunna utveckla sin verksamhet. Det gäller också de ideella organisationerna Hallands bildningsförbund och Hallands Idrottsförbund.

– Vi är övertygade om att hallänningarna kommer att märka av dessa satsningar, säger nämndens ordförande Lovisa Aldrin (L). På detta vis bidrar vi till att skapa den bästa livsplatsen.

Fokus på att motverka trakasserier och kränkningar efter #metoo

Utifrån den aktualisering #metoo-uppropet inneburit för att synliggöra förekomsten av sexuella trakasserier och tystnadskulturer fick driftnämnd Kultur och skola information om hur kultur- och skolverksamheten arbetar förebyggande och åtgärdande utifrån redan beslutade planer och riktlinjer. Nämnden betonade vikten av att alla i verksamheten – fast och tillfällig personal, elever, deltagare, bidragsmottagare med flera – involveras i samtalen och att ledningen säkerställer att alla vet hur man agerar om man själv är eller ser någon annan bli utsatt för kränkande behandling.

Handlingar från driftnämnd Kultur och skolas sammanträde 2017-12-14 finns att läsa på Region Hallands webb