Träffa oss i Almedalen!

Region Halland medverkar i flera seminarier under Almedalsveckan i Visby. Här presenteras de som berör kultur och kulturpolitik.

Kom och hör spännande samtal och diskussioner kring frågor som: "Hur har kultursamverkansmodellen förändrat den kulturpolitiska vardagen i våra regioner?" och "Hur kan regionerna arbeta med staten för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen?"

Med utgångspunkt i Teater Hallands uppsättning av Harold Pinters ”Presskonferensen” samtalar vi i två seminarier om förhållandet mellan tillit, demokrati och maktutövande, samt om nya arenor för medskapande och vad dessa kan resultera i.

Regionsamverkan Sydsverige.

Kultursamverkansmodellen - ett drama i fem akter

Kultursamverkansmodellen - detta älskade barn av kulturell flernivåstyrning. Det har snart gått 8 år sedan reformen sjösattes. Vi har sett utvärderingar och debatter passera – men hur blev det egentligen? Förändrades den kulturpolitiska vardagen i våra regioner?

Den 4 juli har du möjligheten att höra ett initierat samtal mellan fem kulturpolitiker från de första pilotregionerna i kultursamverkansmodellen: Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Gotland, Region Norrbotten. De reflekterar högt och tillsammans med röster från publiken över de år som passerat sedan modellen lämnade torrdockan. Vad blev det och hur står modellen sig i dag relaterat till den politiska dagordningen hos kulturminister och departement?

Medverkande:

Maria Ward, kulturnämndens ordförande, Region Skåne (S)
Conny Brännberg, kulturnämndens ordförande, Västra Götalandsregionen (KD)
Lovisa Aldrin, kommunråd i Halmstad, tidigare ordf. i driftnmand Kultur och skola, Region Halland (L)
Filip Reinhag, kulturnämndens ordförande, Region Gotland (S)
Maria Stenberg, regionstyrelsens ordförande, Region Norrbotten (S)
Lars Nordström, moderator

Arrangeras av Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Gotland, Region Norrbotten.

Äga eller ägd, hur överlever demokratin framtiden?

Hur uppstår makt? Vem ”äger” vem och när accepterar vi att vara ”ägda”? När är makt bra, när blir maktutövning ett tvång? En central uppgift för politiken är att skapa förutsättningar för en deltagande demokrati där varje medborgare har verktyg för att påverka både samhället och sitt eget liv. Med utgångspunkt i Teater Hallands uppsättning av Harold Pinters ”Presskonferensen” samtalar vi om förhållandet mellan tillit, demokrati och maktutövande.

Medverkande

Katharina Berndt Rasmussen, fil. dr. i filosofi, Institutet för Framtidsstudier
Stina Oscarson, dramatiker, författare och samhällsdebattör
Anna Sjövall, chef, Teater Halland
Johan Wester, moderator

Arrangeras av Region Halland och de halländska kommunerna.

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige

I Sydsverige fördjupas samarbetet mellan regionerna. Hur kan regionerna arbeta med staten för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen? Hur ska villkoren för konstnärer och kulturskapare stärkas?

Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och för samhällets och enskilda invånares möjlighet att skapa en identitet, känna tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur skapar sammanhang och mening och kan få människor att se världen och sig själva genom andras ögon.

Regionsamverkan Sydsverige vill kunna verka som en enad kraft och vara en dynamisk bas för kulturell och regional utveckling i södra Sverige. Vad är kulturpolitikens mål och möjligheter?

Från Region Halland medverkar Emma Gröndahl, ordförande i driftnämnd Kultur och skola, (L) tillsammans med politiker från Region Skåne, Region Blekinge, Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län och Ann-Christin Nykvist, särskild utredare, Konstnärspolitiska utredningen. Moderator är Heidi Avellan från HD/Sydsvenskan.

Arrangeras av Regionsamverkan Sydsverige - en del av Öresundshuset.

Demokratiska innovationer – nya arenor för medskapande

”Demokratiska innovationer” betecknar initiativ som syftar till att bredda och fördjupa engagemang i det politiska beslutsfattandet. Vår västerländska demokratiska modell kämpar ständigt med frågor om representativitet och legitimitet.

Vilka är de effektivaste metoderna för att göra medborgarna välinformerade? Vilka verktyg tar bäst tillvara medborgarnas medskapande och ger verkligt inflytande? Vi diskuterar hur vårt eget system kan tillvarata it-samhällets möjligheter. Sociala medier bidrar till engagemang och har potential att föra samman människor som annars aldrig skulle ha mötts. Hur kan den populism och polarisering som brukar prägla dessa arenor överbryggas och ersättas med en reflekterande och välinformerad diskussion? Vi exemplifierar med case ur vår egen demokratiska verktygslåda och kompletterar med en internationell utblick. Vi tittar närmare på erfarenheter från medborgarpaneler och medborgarinflytande över budgetprocesser till sakfrågeomröstningar online.

Medverkande:

Laura Hartman, ordförande, Regeringens tillitsdelegation
Karim Jebari, fil. dr. i filosofi, Institutet för Framtidsstudier
Anna Sjövall, chef, Teater Halland
Elisabet Babic, ordförande, Kommunstyrelsen Laholm
Dag Hultefors, regionråd, Regionstyrelsen Region Halland
Ulrika Jörgensen, regionråd, Regionstyrelsen Region Halland
Johan Wester, moderator

Arrangeras av Region Halland och de halländska kommunerna.

Tid: 4 juli kl. 15:15 - 16:15
Plats: Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18, Visby
Läs mer om "Demokratiska innovationer – nya arenor för medskapande"