Barn- och ungdomsstrategi

Barns och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken.

Rätten till kultur stadgas i FN:s konvention om barnets rättigheter och handlar om barns rätt att delta i kulturlivet, att få yttra sig och att få tillgång till konst, kultur och information. Kulturrådets arbetar för att öka barns och ungas möjligheter att ta del av konst och kultur och att få skapa tillsammans med yrkesutövande konstnärer inom olika konstområden.

För att arbetet ska bedrivas målinriktat och långsiktigt har Kulturrådets styrelse beslutat om en barn- och ungdomsstrategi. Den innebär bland annat att Kulturrådet ska integrera ett barnperspektiv i hela sin verksamhet och samarbeta med andra aktörer som kan bidra till att barn och unga får tillgång till kultur.

Läs mer på kulturrådets hemsida >>