Resestöd

Reglerna för regionalt resestöd är ändrade från 1 juli 2018.

Illustration HallandskartaRegionalt resestöd

Information om nya regler kring resestödet.

Bakgrund

Under 2017 gjordes en undersökning och analys kring resestödet som helhet. Resultatet visade att även med justeringar och förändringar efter önskemål från berörda resmål och skolan så utnyttjades inte resestödspotten mer än till hälften och då mer eller mindre av samma aktörer.

Driftnämnden Kultur och skola tog beslut i december 2017 om förändringar kring resestödet.

”De tre regionala institutionerna Teater Halland, Hallands Konstmuseum och Hallands Kulturhistoriska museum erhåller ett öronmärkt anslag med syfte att tillgängliggöra sin verksamhet för barn och unga utanför värdkommunen. Därutöver reserveras en sökbar pott för andra verksamheter. Dessa kan sökas när riktade insatser mot barn och unga ska genomföras för att nå utanför den egna kommunen. Storleken på anslagen beslutas i varje års budget. Särskild redovisning av bidraget ska ske senast den 1 november varje år. Resestödet utvärderas årligen i samband med budget.”

Detta beslut börjar gälla den 1 juli 2018.

Resestöd under 2018

För innevarande år 2018 innebär det att resestöd kan rekvireras enligt gammal modell fram till den 30 juni. För hösten finns en sökbar pott på ca 25 000kr för alla som arrangerar verksamhet för barn och unga och vill nå målgruppen utanför den egna kommunen.

De regionala institutionerna har fått ett öronmärkt anslag kring barn och unga i sina verksamhetsanslag.