Kulturmiljö Halland

Kulturmiljö Halland arbetar med bebyggelse och det som finns runt omkring. Byggnader som uppfördes för tusentals år sedan och nu bara syns som arkeologiska lämningar, byggnader som stått i hundra år och nu behöver vårdas eller nya som ska passas in i en äldre miljö.

Byggnadsvårdskurs på Floa Backe i Kungsäter i juli 2010. Foto: Britt-Marie Lennartsson, Kulturmiljö Halland.

Fastigheter och kulturmiljövård

Vi hjälper fastighetsägare som vill ha råd om byggnadsvård, kommuner med deras plan- och bygglovsarbete, forskar kring sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor som rör kulturmiljövård och mycket mer. Vi ingår i flera europeiska nätverk som arbetar med och forskar kring kulturplanering, kulturekonomi, hållbar utveckling och kulturella och kreativa näringar.

Bebyggelseinventeringen i Halland

Bebyggelseinventeringen har genomförts av Kulturmiljö Halland i samarbete med länets kommuner och länsstyrelsen i Halland mellan 2005 och 2009. Totalt har ca 10300 byggnader registrerats som kulturhistoriskt värdefulla, vilket motsvarar ca 10% av den totala bebyggelsen.

I nätupplagan av inventeringen kan man nu förutom att få info och bilder på alla byggnaderna själv komplettera informationen och föreslå nya objekt!

Bebyggelseinventeringen i Halland ingår i Bebyggelseregistret (BeBR), läs mer på Riksantikvarieämbetets webbplats: http://www.raa.se/hitta-information/bebyggelseregistret/

Fornlämningar

Hos Kulturmiljö Halland finns arkeologer med specialistkunskaper om fornlämningar och historiska landskap från förhistorisk tid fram till idag. Vi har ett hundraårigt engagemang i Hallands kulturmiljöer genom dokumentation, förebyggande arbete, rådgivning och arkeologiska undersökningar och kan bland annat erbjuda rådgivning i fornlämningsfrågor, anpassade utbildningar, föredrag, informationsmaterial om arkeologi och kulturlandskap.

Bevarande av föremål

Kulturmiljö Halland arbetar också med konservering av föremål. I första hand med bevarandet av stiftelsen Hallands länsmuseers samlingar, men också med rådgivning till allmänheten. Inom konserveringen ser man inte bara till föremålets utseende eller funktion, utan i hög grad också till hanteringen och förvarandemiljö.

Skydda och utveckla kulturhistoriska värden

Vår uppgift är att skydda och utveckla de kulturhistoriska värden och kvaliteter som finns runt omkring oss ute i kulturlandskapet, städer, samhällen och på landsbygden. Detta gör vi i den fasta övertygelsen att en bevarad och brukad kulturmiljö är en viktig förutsättning för en god livsmiljö och en positiv samhällsutveckling.