Levande utställningar i äldreomsorgen

Region Halland medfinansierar projektet Levande utställningar i äldreomsorgen med 200 000 kronor för 2011, samt 100 000 kronor för 2012.

Projektet startas 2011 med förankring, produktion av utställningar och utbildning. Under 2012 genomförs projektet med utplacering av utställningar och aktiviteter kopplade till dessa.

Sammanfattning

Region Halland beviljade 2010-11-01 anslag med 86 000 kronor till Länsmuseet Varberg (Hallands kulturhistoriska museum) för att i samverkan med Hallands bildningsförbund utveckla en modell för att stärka vårdpersonalens möjligheter och kunskaper för att använda olika former av utställningsverksamhet som en kulturell resurs i halländsk äldreomsorg.

Uppdraget har redovisats i en rapport våren 2011.

Hallands bildningsförbund och Hallands kulturhistoriska museum har 2011-09-16 lämnat in en plan och en budget för genomförandet av projektet.

Bakgrund

  • Hallands bildningsförbund har bl. a uppdraget att utveckla, samordna och förmedla kultur av god kvalitet till vården och äldreomsorgen, samt arbeta för att öka kunskapen och medvetenheten om kulturens betydelse för äldres hälsa och välbefinnande.
  • Hallands kulturhistoriska museum har uppdraget att skapa nya möjligheter för att förstärka kunskapen om och upplevelsen av Hallands historia, även i ett samtids- och ett internationellt perspektiv.

Projektet genomförs i flera steg: Förankring, produktion, utbildning, genomförande och distribution. Personalen i äldreomsorgen har liksom arbetsledare och chefer en viktig roll i genomförandet.

Region Hallands bedömning

Regionfullmäktige beslöt 2011-06-20 om Mål och strategier för Region Halland 2012 – 2015. För prioriterat område – Kultur innebär det bl. a att tillgängligheten ska öka så att fler kan ta del av kulturutbudet.

Regionstyrelsen fastställde 27 oktober 2010 Hallands kulturplan. Region Hallands projektanslag ska användas för strategiska projekt med syfte att genomföra Hallands kulturplan.

Region Hallands bedömning är att projektet stöder genomförandet av kulturplanen och Region Hallands Mål & strategier. Förstudien visar att det finns ett starkt intresse av att medverka i projektet i kommunerna.