Schack i skolor i Halland

Under ett treårigt projekt startas skolschackklubbar på skolor i Halland, som undervisar i schack, antingen inom ramen för ”Elevens val”, inom fritidsverksamheten, på fritidsklubbarna och/eller på kvällar och helger. Därtill arrangeras Schack 56an, en tävling som alla klasser som deltagit i Schack-4an erbjuds att delta i.

Projektbeskrivning

Hallands Schackförbund och Svenska Schackförbundet ansöker om medel till ett projekt för utveckla schack i skolan.

Under ett treårigt projekt startas skolschackklubbar på skolor i Halland, som undervisar i schack, antingen inom ramen för ”Elevens val”, inom fritidsverksamheten, på fritidsklubbarna och/eller på kvällar och helger. Därtill arrangeras Schack 56an, en tävling som alla klasser som deltagit i Schack-4an erbjuds att delta i.

Region Halland stöder ungdomsverksamhet enligt särskilda regler fastställda av regionfullmäktige 4 juni 2008. Anslaget beviljas ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer för regional verksamhet, utbildning av ungdomsledare, funktionärer och förtroendevalda samt för verksamhetsutveckling. En del av anslaget utgör av ett s.k. utvecklingsanslag för att stimulera förnyelse och utveckling. Innehållet i utvecklingsverksamheten (projektet) fastställs vid dialog mellan organisationen och Region Halland.

Region Halland har undersökt projektets förutsättningar genom kontakter med ett antal skolor i Halland. Skolorna är positiva och beredda att gå in med bl.a. lärartid. Projektet har både pedagogiska (t.ex. i matematik) och sociala värden (t ex för integration, värdegrundsarbete och samarbetsförmåga).

Det innebär att en förutsättning för Region Hallands stöd till projektet är att Hallands Ungdomsschackförbund är projektägare och delaktig i projektets ledning och genomförande. Förbundet har redovisat 752 medlemmar i Halland år 2009.

Medel beviljas för projektutveckling 2009/2010, för steg 1 genomförande höstterminen 2010 och vårterminen 2011. Frågan om anslag till projektet från höstterminen 2011 avgörs efter utvärdering av steg 1.

Region Hallands roll i projektet: Samarbetspartner och medfinansiär.

Uppföljning: Projektadministratören lämnar en skriftlig rapport om resultatet senast 2010-12-31.

Startdatum: 2009-11-01

Slutdatum: 2011-06-30

Verksamhetsområden: Kultur - Folkbildning, Idrott och föreningsliv

Projektägare: Hallands Schackförbund

Ansvarig tjänsteman, Region Halland: Ingemar Andréasson

Diarienummer: Dnr RH10016

Samarbetspartners:

  • Statens kulturråd
  • Sveriges Schackförbund
  • Hallands Schackförbund - ungdomsorganisation
  • 10 – 20 skolor i Halland

Finansiering:

  2009 2010 Summa
10-20 skolor i Halland   212 000 212 000
Hallands Schackförbund   80 000 80 000
Region Halland  100 000  100 000  200 000
Sveriges Schackförbund    345 000  345 000
Växjö universitet   40 000  40 000
Summa: 100 000  777 000  877 000