Utifrån ett gemensamt mönster

Region Halland medfinansierar projektet Utifrån ett gemensamt mönster med 100 000 kronor.

Projektägare är Kultur i Halland - Slöjd

Binge Varanger, vantenProjektet Utifrån ett gemensamt mönster innebär ett slöjdutbyte mellan Sydhalland och Unjárgga Gielda/Nessby i Nordnorge.

I Nesseby kommun på Varangerhalvön stickas en samisk vante, Tullflyvervotten, sedan mitten av 1800-talet. Mönstret är nästan helt identiskt med det mönster som i Halland kallas Bjärbomönstret, vars äldsta föremål är en kofta från Hishult. Mönstret har stickats i tradition i Halland (överförts mellan generationer). Halland, tillsammans med Gotland, är den svenska stickkonstens vagga och hit kom kunnandet på 1600-talet.

Binge Varanger, BjärbomönstretDetta specifika gemensamma mönster ger upphov till funderingar kring hur mönster vandrar. Med mönstret som utgångspunkt kommer vi att bjuda in slöjdare/hantverkare till att använda mönstret i andra slöjd- och hantverkstekniker. Vi kommer att uppmana ungdomar, efter att de har tagit del av detta kulturarv, till att både fundera och fabulera kring mönstervandringen. Vi vill genom utställningar och slöjdar-/hantverksutbyte sprida kunskap kring varandras kulturer och hantverkstekniker, både till inblandade parter men också till allmänheten.

Unjárgga Gielda/Nesseby kommun har i majoritet samisk befolkning som till stor del lever enligt tradition med renskötsel, fiske, får, slöjd/hantverk. Sydhalland som varit ett område där hantverket haft stor betydelse som delförsörjning, har idag tappat sin hantverksförankring.