Vision och strategi för Äskhults by

Region Halland medfinansierar projektet Vision och strategi för Äskhults by med 43 200 kronor.

Projektägare är Kungsbacka kommun och Länsstyrelsen i Halland (Landsantikvarien) och Region Halland i samverkan.

Samverkan innebär att ta fram en ny handlingsplan för Äskhults by med giltighetstid 2014 - 2019.

Kulturchefen har 2012-07-02 beslutat att Region Halland ska delta i visionsarbetet och medfinansiera projektet med 25 000 kronor, motsvarande en tredjedel av kostnaden.

Kungsbacka kommun har redovisat en tillkommande kostnad för extern konsult och onternatkostnader, varav 43 119 kronor avser Region Hallands andel.