Redovisa ditt projekt

Efter projektets slut ska projektägaren lämna en skriftlig redovisning. Använd blanketten för redovisning av projektbidrag.

I redovisningen vill vi ha beskrivningar och svar på följande frågor:

  1. De viktigaste reflektionerna och slutsatserna.
  2. Arbetsprocessen: Hur har arbetsprocessen fungerat? Har projektet förändrats på något sätt?
  3. Måluppfyllelse: Hur har målen/det förväntade resultatet uppnåtts avseende aktiviteter, publik och deltagare (mediabild, publikbild)? Vilka har varit projektets styrkor och svagheter?
  4. Långsiktiga effekter: Vad har ni lärt av projektet? Hur tar ni tillvara och sprider resultatet och erfarenheterna?
  5. Regionalt perspektiv: Vilken/vilka kommuner har berörts av projektet?
  6. Vilka aspekter som har ingått i projektet avseende: förnyelse och kvalitet, fysisk tillgänglighet, barns och ungas rätt till kultur, internationellt samarbete, mångkultur, jämställdhet.
  7. Ekonomi: Kostnader, budget, utfall
  8. Bifoga gärna pressklipp och annat informationsmaterial.

Redovisningen är en offentlig handling och delar av den kan komma att publiceras på Region Hallands webbplats.

Fyll i och spara redovisningsblanketten på din dator och skicka den som brev eller e-post till:

Postadress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad.
E-post: regionen@regionhalland.se Redovisning som skickas som e-post ska kompletteras med en signerad papperskopia.

Kontakta gärna Anders Karlsson om du har frågor kring redovisningen av projekt.