Information om arrangemanget

Inbjudan till Open Space:

Hur ska ett konstresurscentrum i Halland se ut? Vad är utmaningarna och vad är möjligheterna?

I Hallands Kulturplan 2011 – 2013 finns ett förslag till ett regionalt resurscentrum för konst som tagits fram i dialog med konstnärer och konstaktörer i regionen. Region Halland/utveckling konst och Hallands Konstmuseum har tillsammans ett uppdrag att skapa möjligheter till att fortsätta dialogen inför planeringen av den framtida verksamheten vid ett regionalt konstresurscentrum.

Vi vill ha med dig! Du som vill vara med och ge dina visioner, tankar och idéer är varmt välkommen att medverka! Det är nu angeläget att ta ett samlat grepp och tillsammans hitta en arbetsmodell som fungerar för oss i vår region. Vi vill bjuda in dig till en dag i form av ett Open Space, då vi diskuterar hur vi ska arbeta med denna utvecklingsdel. Arbetet startar med att vi tillsammans bildar en plattform där vi genom dialog och samverkan sätter en gemensam agenda. Vi hittar också en framtida samverkansform och ett gemensamt synsätt på vad ett regionalt konstresurscentrum ska innehålla. Inbjudna till dagen är konstnärer/konsthantverkare, kommunala och regionala politiker samt kommunala och regionala tjänstemän inom kultursektorn och andra konstaktörer i Halland.

Frågan har också drivits nationellt av KRO/KIF, Konstnärscentrum och Konstkonsulenterna i Sverige under en tid.

Ledare för dagen är Arne Leeb, även projektledare för *MU‐kampanjen.

Särskilt inbjuden är Hanna Isaksson, verksamhetschef KRO/KIF.

*MU står för medverkans‐ och utställningsersättning och är en ekonomisk ersättning till konstnären för att visa sitt verk, som han eller hon äger, i en utställning.