Hallands kulturplan 2014–2016

Hallands kulturplan är ett program för utveckling av kulturen i Halland och har tagits fram i samverkan med kommuner, kulturorganisationer, ideella föreningar och kulturskapare.

Planen är ett uttryck för en modell i svensk kulturpolitik där samverkan mellan staten, regionerna och kommunerna ska förstärkas. Den utgör också underlaget för Region Hallands ansökan om statsbidrag till Statens kulturråd i de delar som också ska ha en statlig medfinansiering.

Hallands kulturplan 2014 - 2016 utgår från verksamheter och inte aktörer. Den har också att kompletteras med mer utvecklade avsnitt om jämställdhet, funktionsnedsättning och interkulturell utveckling.

Dialogen med kulturlivet har skett genom en lång rad möten och genom en öppen remiss av ett arbetsmaterial våren 2013. Alla som velat har kunnat lämna sina synpunkter och vi har även använt sociala medier.