Samråd med professionellt kulturliv

Samrådsmöten hålls för att tillvarata professionella kulturskapares erfarenheter och kompetenser i vårt arbete med att genomföra Hallands Kulturplan 2017–2020. Deltagarna är utvalda för att representera konstområden. Ett första samrådsmöte med halländska kulturskapare hölls i september 2017.

I framtagandet av kulturplanen ställs det krav från Kulturrådet, på att regionen ska utforma den regionala kulturplanen i samverkan med kommunerna och i samråd med det professionella kulturlivet och civilsamhället.

Gruppens sammansättning och funktion

Region Halland har valt ut deltagare till samrådsgruppen för att få en bredd utifrån konstområden, genus och ålder samt geografisk spridning. Deltagarna ska representera områdets intressen och inte egenintressen.

För att gruppen ska kunna bidra i arbetet med förverkligandet av kulturplanen krävs regelbundna träffar, 2-4 gånger per år.

Deltagarna är representanter för sina konstområden

Deltagarna i samrådsgruppen representerar konstområden. Andra utövare inom respektive konstområde ska kunna kontakta samrådsgruppens representanter för att kunna lyfta in tankar och funderingar, därför ska information om samrådsmötena och vad som diskuteras ska vara tillgänglig på Region Hallands webb.

Arbetet introducerades i september 2017

Det första mötet hölls den 14 september 2017 och syftade till att ge en bild av Region Hallands ansvar för kulturpolitiken, att vara en introduktion för samrådsgruppens medlemmar, samt en diskussion kring hur arbetet ska fortlöpa och gruppens funktion.

Dessutom diskuterades några verksamheter som på olika sätt stöttar kulturskapare:

Samrådsmöten 2018

Vårens samrådsmöte hölls den 25 januari 2018, i Teater Hallands lokaler i Varberg. Årets andra möte hålls den 13 augusti.

Senast samrådet träffades enades vi om att fortsätta våra samtal kring:

  • Bristen på kritik och medial uppmärksamhet.
  • Utmaningar kopplade till att nå ut med sin konst (publik, arrangörer, efterfrågan, ”smala” konstformer…).
  • Utformning av stöd - tydlighet, transparens, bedömningsgrunder, stat/region/kommun.

Inför mötet den 13 augusti har vi kommit fram till att dessa frågor rör alla utövare i Halland och att det därför vore lämpligt att anordna en större konferens för halländska konst- och kulturutövare. Vår augustiträff kommer att utformas som ett idéseminarium, där vi tillsammans kläcker idéer och planerar. Vi har bett representanterna i samrådet att utifrån ovanstående punkter förbereda sig med idéer, program- och namnförslag som vi tillsammans kan diskutera.

Deltagare

Representanter från Region Halland:

  • Anders T Carlsson, utvecklingsledare kultur, Region, Anders.T.Carlsson@regionhalland.se 
  • Mats Johansson, utvecklare Fria kulturaktörer Region Halland, Mats.G.Johansson@regionhalland.se
  • Eva Nyhammar – Förvaltningschef Kultur och skola
  • Anne Lang – Avdelningschef konst och kultur
  • Petra Johansson – Verksamhetsledare Art Inside Out

Kulturskapare

Scenkonst

Petter Heldt, petter.heldt@teaterhalland.se

Musik

Kristoffer Kabell, kabellkristoffer@gmail.com

Opera/Scenkonst/Musik

Hedvig Jalhed, hedvig@jalhed.se

Slöjd och konsthantverk

Katarina Segerbrand, ksegerbrand@gmail.com 

Litteratur

Annika Bengtsson, info@grimforlag.se

Dans

Karolin Kent, info@karolinkent.se

Bildkonst

Susanne Westerberg, susanne.westerberg@live.se

Film

Jimi Vall Peterson, jimivallpeterson@gmail.com

Tvärkulturella former

John Anderberg, john.anderberg@live.com

Ersättare kallas vid behov, om ordinarie representant har förhinder.