Tillgänglighet

Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter till kulturupplevelser och till att skapa kultur – oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning eller ålder.

Region Halland ska aktivt verka för ökad:

  • tillgänglighet
  • jämställdhet mellan könen
  • interkulturell utveckling (samverkan och dialog mellan grupper med olika kulturell bakgrund).

Arbetet ska genomsyra Region Hallands alla ansvarsområden i halländskt kulturliv: som arbetsgivare, ägare, arrangör, uppdragsgivare, beställare och som ansvarig för kulturpolitiken i Halland. Den egna verksamheten ska vara ett föredöme.

Läs mer om tillgänglighet i Hallands Kulturplan 2014–2016 (s 7–9).

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Regionstyrelsen beslutade 11 december 2013 om en handlingsplan där det konkretiseras hur vi ska öka tillgängligheten:

Vänd på vagnen – handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning (PDF-dokument, 1,8 MB)

Tillgänglighetskrav för kulturinstitutioner med statsbidrag

Regeringen har beslutat att samtliga kulturinstitutioner som får statsbidrag ska

  • ha en handlingsplan för ökad tillgänglighet senast år 2013
  • ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder (bör inte verka i lokaler där enkelt avhjälpta hinder inte åtgärdats) senast 2016
  • ha webbplatser och e-tjänster som är tillgänglighetsanpassade senast 2016.

Inom ramen för kultursamverkansmodellen ansvarar Region Halland för att årligen säkerställa och rapportera till Kulturrådet att samtliga verksamheter som erhåller statliga anslag har en handlingsplan för ökad tillgänglighet. 

Alla ska kunna delta i det halländska kulturlivet

Bland dem som har en permanent funktionsnedsättning – var femte invånare – är dock andelen besökare på teater, museum, konsert och liknande cirka 20 procent lägre än hos övriga befolkningen. Många i gruppen står dessutom utanför arbetsmarknaden, vilket innebär att det även finns socioekonomiska förklaringar till utanförskapet. Gruppen väntas bli större i takt med att befolkningens livslängd stiger.

Framgång i arbetet för ökad tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning kräver insatser på två områden: fysisk tillgänglighet och tillgänglighet till kulturens innehåll.