Vad är Rum för Dans?

Rum för dans ska presentera samtida dans för den halländska publiken, bidra till utveckling och förnyelse av konstområdet och samtidigt skapa arbetstillfällen för danskonstnärer och andra i branschen.

Region Halland, Kungsbacka och Falkenberg kommuner satsar sedan 2011 på denna nya och rörliga institution för dans. Vi utgår från de två scenerna Kungsbacka Teater och Falkhallen, två moderna och fullt utrustade scener särskilt lämpade för den nutida danskonsten och med kunnig personal.

Vi erbjuder danskompanier och koreografer repetitionsutrymme och skapar produktionsmöjligheter i residensform.

Arrangörsledet skall utvecklas till att vara bland de främsta nationellt, och ett tydligt fokus skall ligga på publikarbetet.

Rum för dans arbetar också för att mötet med publiken ska ske på andra ställen än det traditionella scenrummet och samarbetar med konsthallar, museum, bibliotek, visar dans på film, med mera. Vi vill att Rum för Dans skall vara attraktivt för hallänningen och stimulera fortsatt nyfikenhet på den samtida dansen som konstform.

Bakgrund

Sedan mitten av 2000-talet har föregångarna till Rum för Dans arbetat med strukturerna för dans i Halland. De kommunala satsningarna på nya scener i Kungsbacka och Falkenberg gav möjligheter för dansen att utvecklas och få mer utrymme.

Verksamheten ingår i turnénätverket Dansnät Sverige, genom detta har publiken kunnat möta ett regelbundet utbud av nationella och internationella föreställningar i Halland.

Under perioden 2004–2009 genomfördes ett flertal residens och samproduktioner. Resultaten visade att det var fullt möjligt att producera föreställningar utan att vara en producerande teater genom att hitta samarbetslösningar. Tidigt utkristalliserade sig Kungsbacka och Falkenberg som kommuner som ville ge sig in i ny verksamhet och vara en del av regional utveckling på dansområdet.

Vad händer i Rum för Dans?

Gästspel

Gästspelen är grunden i verksamheten. Flera samarbetspartners möjliggör ett brett utbud - Dansnät Sverige, Skånes Dansteater, dansarrangörer i Västsverige för att nämna några. Vi samverkar med frilansande kompanier och dansinstitutioner.

Arrangörer i andra halländska kommuner bidrar till att öka det regionala utbudet och bidrar till en helhet. Den offentliga föreställningen är i fokus oavsett publikens åldersgrupp. Runt föreställningarna bygger vi en verksamhet av samtal, workshops, öppna repetitioner och andra händelser för att arbeta med publikutveckling.

Dansresidens

Detta är ett sätt att tillsammans med gästande koreografer och kompanier producera nya föreställningar utan att ha en egen fast ensemble. Det stimulerar till utveckling av konstområdet då en ny kontext tillförs det konstnärliga arbetet. Rum för Dans arbetar med två nivåer av residens:

  • Samproduktion med kompani som resulterar i föreställning
  • Work-in-progress-residens där vi erbjuder lokal/scen, teknisk support, viss producenthjälp och resestöd. Detta vänder sig till konstnärer/grupper som är i arbetsprocess och det finns inget krav att arbetet skall resultera i en färdig föreställning.

Nationell och internationell samverkan

Den globala scenkonsten är idag nära och i synnerhet dansen som inte har några språkliga barriärer och vars utövare rör sig över världen. Rum för Dans deltar i flera nätverk på nationell och internationell nivå. Vi bevakar konstområdets utveckling, besöker festivaler och nätverksträffar, dels för att hitta samarbetsparter och delta i det globala samtalet, dels för att göra dansbranschen uppmärksam på Halland som en intressant region att verka i.

Nya rum och mötesplatser

I en tid då danskonsten utvecklas brett behövs flera olika typer av arenor att möta konsten på. För att inte fastna enbart i det traditionella scenrummet med sitt scen–salong perspektiv, söker vi aktivt andra rum att presentera dansen i. Där kan vi också möta en ny publik. Sådana rum kan finnas i konsthallar, på bibliotek, i ett museum, i en park, på filmduken.

Publiken i fokus

Mötesplatser för dialog, utbyte, intryck och avtryck är viktiga delar i vårt publika arbete. Att väcka nyfikenheten, bjuda in till upplevelsen, bredda erfarenheten och att ge nycklar till en ökad kunskap av konstområdet dans är målet.

Det kan ske genom ett aktivt deltagande i samtal och workshops, men också genom att få tips om webblänkar, möjlighet till besök på öppen repetition, studiecirklar, introduktioner till föreställningen, se dans på film och annat.

Sedan starten hösten 2011 har Rum för Dans presenterat ett brett utbud av gästspel med nationella och internationella kompanier, arbetat med etablerade koreografer och unga som är relativt nya på arenan. Vi har samproducerat och arbetat med mindre arbetsresidens. Några exempel är Carmen Olsson, Cie CIDT, Iraqi Bodies, ilDance, Karolin Kent, Kenneth Kvarnström, Örjan Andersson m.fl.

Rum för Dans - organisation

Kultur i Halland - Övergripande verksamhetsansvarig

Konstnärligt råd Ekonomi Markand/ kommunikation Dansproducent

Falkenbergs kommun - Falkhallen

Konstnärligt råd

Teknisk personal

Samordnare/ publikutvecklare

Kungsbacka kommun - Kungsbacka teater
Konstnärligt råd Ekonomi Teknisk personal Producent Informatör