Studieförbundens regionala verksamhet

Region Halland stödjer folkbildningsrörelsens ideologiska, demokratiska, hälsofrämjande, sociala och opinionsbildande funktioner samt organisationens arbete inom områdena bildning, kultur och egen verksamhetsutveckling.

Länkar till folkbildarnas webbplatser

Uppföljning

Folkbildningen och Region Halland följer gemensamt upp den verksamhet som bedrivs enligt denna överenskommelse. Därvid kan Hallands bildningsförbund vara en resurs.

I sina årliga verksamhetsberättelser redovisar studiedistrikten de insatser som gjorts för att nå gemensamma mål enligt ovan. I berättelserna redovisas även den egna verksamhetsutveckling som förekommit. Metoderna för uppföljningen utformar parterna tillsammans. Uppföljningen tar sikte på både kvalitativ och kvantitativ måluppfyllelse med koppling till de syften och mål som angetts ovan. Där görs även en bedömning vilken utveckling i regionen som samarbetet lett fram till.

Regler

Vilka principer som i övrigt gäller för anslaget, uppföljningen med mera framgår av Region Hallands regler, fastställda av Regionfullmäktige 2004.