Stöd från Kulturbryggan

Kulturbryggan är en försöksverksamhet. De riktlinjer och villkor vi har grundar sig i den bidragsförordning som regeringen fattade beslut om den 24 mars 2011. Dessa kan komma att ändras under arbetets gång. Faktorer som spelar in kan till exempel vara hur tydlig utlysningen är, vilken typ av projekt den genererar och deras kvalitet, eller hur väl riktlinjerna och villkoren reflekterar behovet av stöd. Vi uppmuntrar dig att hålla noggrann koll på riktlinjerna och villkoren när du planerar din ansökan, så att ditt projekt håller sig inom ramarna för vad Kulturbryggan kan stödja.

Vem kan söka stöd?

Stöd kan sökas av fysisk eller juridisk person. Detta innefattar alltifrån enskilda individer, ideella föreningar och företag till större organisationer och institutioner. Sökande måste vara bosatta och registrerade i Sverige. Vid fördelningen av stöd kommer det fria kulturlivet att prioriteras.

Vad kan man söka stöd för?

  • Nyskapande kulturell verksamhet av professionell art som bedrivs i projektform
  • Samverkansprojekt som syftar till att utveckla nya former för att bedriva kulturell verksamhet
  • Projekt som syftar till att utveckla nya sätt att finansiera kulturell verksamhet

Projekten kan avse ett enskilt konst- eller kulturområde eller vara konstområdesöverskridande. De kan också bygga på samverkan mellan kultursektorn och andra samhällsområden.