Studenter kartlägger musikscener i Halland

Studenterna Martin Ljungblad och Christopher Wessberg som går programmet för Sociologi och socialt utvecklingsarbete vid Högskolan i Halmstad genomför just nu en undersökning av Hallands musikscener utifrån Hallands Kulturplan 2011-13.

MusikförenandetSom ett steg i detta har man skickat ut enkäter till musiker, producenter samt till personer verksamma inom bildningsförbund och musikföreningar eller som är på annat sätt engagerade inom länets musikliv, med frågor som rör hur man ser på länets musikscener. Dessa ska sedan kompletteras med intervjuer. I en jämförande analys ska sedan svaren ställas mot en utvärdering av Hallands kulturplan 2011-2013, i hopp om att nå en vetenskaplig förståelse för hur och varför Hallands scenliv ser ut som det gör.

Kunskap, inspiration och motivation

Man hoppas att undersökningen ska leda till en kunskap om den allmänna uppfattningen om utbud och efterfrågan, gällande Hallands musik- och scenliv. Något som Martin och Christopher i sin tur hoppas kommer att inspirera och bidra till ett ökat engagemang i sakfrågorna. Man vill också att undersökningen ska kunna användas som underlag för att motivera kommunala och regionala satsningar.

Bilden man hittills fått visar att Halland behöver fler eller mer tillgängliga scener - samtidigt finns det uttryck som tyder på en otillfredsställelse gällande engagemanget i Hallands musikföreningsliv.

Musikförenandet - en förening om du vill

Martin och Christopher är även involverade i Musikförenandet – en ansats att skapa en regional musikarrangemangsförening, ett välkomnat initiativ av flera musikaktörer i Halland. Man hoppas kunna dra igång en ideell förening i syfte att på regelbunden basis arrangera musikarrangemang över hela Halland.

Kontakta Martin marlju10@student.hh.se eller Christopher chrwes10@student.hh.se om ni har frågor om projektet, önskar delta eller är intresserade av Musikförenandet.