Om fria kulturaktörer

De viktigaste förutsättningarna för att de fria kulturskaparna ska kunna verka i Halland är att det finns:

 • ett tillräckligt underlag av kulturskapare för att skapa en kreativ miljö
 • en god återväxt av kulturskapare
 • forum för kommunikation mellan kulturskapare
 • repetitionslokaler, verkstäder, studior eller motsvarande
 • lokaler för sceniska framträdanden, utställningar eller motsvarande
 • en intresserad och engagerad publik
 • möjligheter att kunna verka under rimliga ekonomiska förhållanden.

I Halland finns många kulturskapare som inte är institutionsknutna, utan ingår i den fria delen av kulturlivet. De arbetar yrkesverksamt, en del på heltid, andra på deltid. De ekonomiska förutsättningarna är sådana att de flesta även har en annan sysselsättning med kulturanknytning, ofta i form av ett undervisningsyrke med kulturinriktning.

Kulturinstitutionerna och de fria aktörerna har olika uppdrag men är viktiga var och en på sitt sätt. Institutionerna bör arbeta genrelöst och gränsöverskridande och uppmuntra till samarbeten. De fria kulturskaparnas roll är att arbeta flexibelt och lättrörligt. De har möjlighet att fatta snabba beslut och har oftast en nära relation till nya tankar inom kulturområdet. De fria aktörernas arbetsformer är typiska för hur man driver projekt, exempelvis inom företag med spjutspetsinriktning.

Utbildningar i kultursektorn

Grunden för ett halländskt kulturliv av hög kvalitet är utbildning. För att få en topp krävs en bredd, vilket innebär att det behövs en kontinuerlig och långsiktig satsning på bildning och utbildning.

Idag erbjuds ett rikt kulturutbud för eleverna i grundskolor och gymnasier. Här har de professionella kulturskaparna stor möjlighet att medverka. Läs mer på våra sidor om kultur för barn och unga.

Region Halland arbetar för att erbjuda möjligheter till kvalitativa utbildningar inom nischade och prioriterade områden av strategisk betydelse. När innehållet i dessa utformas ska regionens professionella kulturskapare erbjudas att medverka. De ska även ges möjligheter att undervisa tillsammans med nationella och internationellt väletablerade föreläsare.

I syfte att bredda kompetensen hos de yrkesverksammafria kulturskaparna ska Region Halland ta initiativ till en samverkan med Högskolan i Halmstad och närliggande universitet för att analysera betydelsen av att starta utbildningar där konstnärlig utbildning kombineras med pedagogisk, ekonomisk och annan inriktning.

Nya nätverk och mötesplatser

Vi arbetar för att skapa fler nätverk och mötesplatser för fria kulturskapare i Halland. Genom att skapa en interaktivitet och växelverkan mellan de institutionsknutna kulturskaparna, de fria yrkesverksamma, och amatörerna, skapas en samlad kraft för kulturutveckling. Mötena kan ske genom föreläsningar, workshopar, konserter och utställningar och bör vända sig till en stor spännvidd av kulturskapare – som illustrerar innovation, experiment, nyskapande samt gräns- och genreöverskridande kulturella uttryck.

Detta vill Region Halland

(Ur Hallands kulturplan 2017-2020, s. 22)

 • Öka stödet till innovation, förnyelse och kulturutveckling.
 • Förstärka infrastrukturen för det fria skapandet.
 • Öka möjligheter till utbildning och kompetensutveckling.
 • Stärka förutsättningarna för kulturutövare att utveckla företagande.
 • Skapa former för samråd.