Kultur för äldre

En överenskommelse om regional samverkan gällande kultur för äldre tecknades 2014 mellan Region Halland och samtliga kommuner. Där beskrivs en utvecklad samverkan med syfte att ge kulturen en långsiktig plats i halländsk äldreomsorg och öka tillgången till ett kulturutbud med hög konstnärlig kvalitet utifrån den äldres behov och önskemål.

Överenskommelsen är ett resultat av utvecklingsinsatser som bedrivits sedan 2012 med stöd från Kulturrådet - under rubriken Kultur för livet.

Hallands bildningsförbund har regionens uppdrag att utifrån överenskommelsen utveckla kulturen till en stark och hållbar resurs i samverkan med kommunerna och en mängd kulturaktörer.

Läs mer om kommunala riktlinjer, se det subventionerade kulturutbudet och anmäl dig som prenumerant på nyhetsbrevet om kultur för livet på Hallands bildningsförbunds webbplats. 

Överenskommelse om regional samverkan gällande kultur för äldre

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet – det är ett av målen inom såväl den regionala som den nationella kulturpolitiken. Många äldre kan av olika skäl ha svårt att ta del av kulturlivet och få möjlighet till eget skapande. Ett aktivt och kulturellt rikt liv ger positiva hälsoeffekter. Ett socialt sammanhang bidrar till en ökad känsla av välbefinnande och meningsfullhet. Aktuell hjärnforskning visar hur kulturell verksamhet påverkar hjärnans funktioner positivt.

I november 2014 har Region Halland och de halländska kommunerna tecknat en överenskommelse om regional samverkan gällande kultur för äldre. Överenskommelse syftar till att öka tillgängligheten till ett kulturutbud med hög konstnärlig kvalitet utifrån den äldres behov och önskemål.

De subventionerade programmen riktar sig till de inom gruppen 65+ med behov av insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande med mera i kommunal eller privat regi.

Läs hela överenskommelsen här (PDF-dokument, 1,1 MB)

Forskningsrapport beskriver kulturens betydelse i äldreomsorgen

I arbetet med att utveckla förutsättningarna vad gäller kultur för äldre i Halland har det varit viktigt att granska kulturens betydelse och möjligheter i mötet med äldreomsorgen. Kristina Gustafssons forskningsrapport "Vad kultur gör : om kultur, möten, förväntningar och förändring inom äldreomsorg" finns att ladda ner i fulltext.

En del i "Kultur för livet"

Studien genomfördes i Hallands kommuner 2013 i ett samarbete mellan Kultur i Halland, Hallands bildningsförbund och Högskolan i Halmstad. Studien är en del i "Kultur för livet", den utvecklingsinsats Region Halland drev under 2012–2015 med stöd av Kulturrådet.

Studien utfördes av docent Kristina Gustafsson, då verksam vid Högskolan i Halmstad, nu vid Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet. Forskningen baseras på kulturanalys och etnografisk metod.

Ladda ner rapporten "Vad kultur gör"

Ladda ner och läs hela rapporten "Vad kultur gör : om kultur, möten, förväntningar och förändring inom äldreomsorg" här: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-27810