Pensionärsorganisationer

Region Hallands huvuduppgift är att arbeta för en positiv samverkan och utveckling i Halland. Pensionärsorganisationerna i Halland är en betydelsefull kraft som på viktiga områden påverkar denna utveckling.

Syftet med stödet är:

  • att stödja pensionärsverksamhetens ideologiska, demokratiska, hälsofrämjande, sociala och opinionsbildande funktioner samt organisationens verksamhetsutveckling.

Länkar till pensionärsorganisationernas webbplatser

Uppföljning

Pensionärsorganisationerna och Region Halland följer gemensamt upp den verksamhet som bedrivs enligt denna överenskommelse.

I sin årliga verksamhetsberättelse redovisar pensionärsorganisationerna de insatser som gjorts för att nå gemensamma mål enligt ovan. I berättelsen redovisas även den egna verksamhetsutveckling som förekommit.

Metoderna för uppföljningen utformar parterna tillsammans. Uppföljningen tar sikte på både kvalitativ och kvantitativ måluppfyllelse med koppling till de syften och mål som angetts ovan. Det görs även en bedömning vilken utveckling i regionen som samarbetet lett fram till.

Regler

Vilka principer som i övrigt gäller för anslaget, uppföljningen med mera framgår av Region Hallands regler för anslag fastställda av Regionfullmäktige.