Barn- och ungdomsbibliotek

Kultur i Halland - regionbiblioteket arbetar för att stödja, utveckla och samordna biblioteksverksamhet som riktar sig till barn och unga.

Våra målgrupper är de som arbetar med barn och unga:

  • Personal på folkbibliotek och skolbibliotek
  • Pedagoger i skola och förskola
  • Personal inom barnhälsovård
  • Övriga grupper som arbetar med barn och unga kring språk och medier

Genom att:

  • Arbeta med verksamhetsutveckling, olika typer av fortbildning och erfarenhetsutbyten med fokus på barn och unga vid nätverksträffar, konferenser, m.m.
  • Bevaka relevanta delar av omvärlden och förmedla information till personal på barn-, skol- och gymnasiebibliotek.
  • Initiera och medverka i olika utvecklingsprojekt.
  • Samarbeta med andra läns- och regionbibliotek samt nationella aktörer i lands- eller länsövergripande utvecklingsprojekt, t ex Bokstart Sverige
  • Vara regionbibliotekets representant i lokala, regionala och nationella nätverk med biblioteks- och kulturinriktning.
  • Vara en länk till Kulturrådet och Myndigheten för skolutveckling när det gäller nationella kartläggningar, inköpsstöd till barn- och ungdomslitteratur eller fortbildningsprojekt.