Samverkan BVC - bibliotek för barns språkutveckling

 - forskning och best practice

Projektets mål är att ta fram ett kunskapsunderlag byggt på forskning och best practice, för att bygga långsiktiga och hållbara strukturer för samverkan mellan barnhälsovård och bibliotek. Syftet är att främja barns tidiga språkutveckling på bästa sätt.

Att främja språkutveckling

Vi känner till att språk- och läsutveckling inte är lika för alla. Av flera olika skäl kan språkutvecklingen haka upp sig tidigt och det är av yttersta vikt att barnen får det stöd som behövs så tidigt som möjligt. Projektet fångar upp denna problematik och kommer att resultera i att barns olika behov uppmärksammas på ett mer kunskapsbaserat sätt.

Projektet bygger på erfarenheter av tidigare Kulturrådsstödda projekt i Halland, men utvidgas nu för att bygga även på andras erfarenheter samt på forskning på området.

Teori och praktik ger svar på frågor

Projektet syftar till att med hjälp av exempel från internationell forskning, teori och praktik i en rapport publicera exempel på framgångsrika metoder for samverkan mellan bibliotek och barnhälsovård, särskilt BVC (Barnavårdscentraler). Det övergripande temat är:

Hur kan bibliotek arbeta med yngre barns litteracitet i samarbete med barnhälsovården?

Andra frågeställningar som kan tas upp är:

  • Vilka skäl används för att göra på det ena eller andra sättet?
  • Vilka strukturer stärker samarbetet på lång sikt?
  • Hur ser ömsesidigheten ut i det man samverkar kring?
  • Biblioteken har samarbetat med BVC sedan 70-talet. Hur utvecklas och fördjupas samarbetet?
  • Vad anser de olika aktörerna?

Bakgrunden är erfarenheter gjorda i samarbetet mellan barnhälsovård och bibliotekarier i Språk-kedjan, en rapport från BVC-samarbetet i Västmanland, Kulturrådets sammanställning av samarbetsparter i kommunernas läsplaner, samt forskning inom språk- och läsutveckling.

Projektets mål är att samla erfarenheter för att bygga hållbara strukturer för fördjupad samverkan mellan bibliotek och BVC, för att främja barns språkutveckling på bästa sätt.

Forskare analyserar och åskådliggör

Projektledaren vid Region Halland anlitar en forskare som söker, samlar, analyserar och dokumenterar forskning och best practice på området. Forskaren åskådliggör materialet med hjälp av modeller, taxonomier, faktarutor eller dylikt. Erfarenheter från tidigare projekt kommer att användas och en eventuell kartläggning kan behöva göras, t ex med hjälp av läns- eller regionbibliotek och barnhälsovård.

Resultat och målgrupp

Resultatet samlas i en rapport som Kulturrådet och Region Halland sprider för att implementera resultatet som en kunskapsbas i regionerna.

Projektets målgrupp är de yrkesgrupper som möter små barn och deras föräldrar, i forsta hand bibliotekspersonal och BVC-personal. Den egentliga målgruppen som projektet syftar att nå är förstås de små barnen och deras föräldrar.