Biblioteken i Halland

Biblioteken i Halland bildar en regional helhet och bidrar i samverkan till att göra Halland till bästa livsplatsen.

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 identifierar områden där samverkan mellan biblioteken i Halland kan utvecklas för att kunna erbjuda hallänningen god tillgång till information, kultur samt platser för möten och samhällsengagemang:

  • Biblioteksservice för alla
  • Profilerade mötesplatser
  • Livslångt lärande
  • Delaktighet och skapande
  • Digitala bibliotek
  • Allas kompetenser som resurs

Huvudmän och uppdrag

Folkbiblioteken

Folkbiblioteken fungerar som mötesplatser, både formellt och informellt. Uppdraget är att tillgängliggöra litteratur, medier och information, att arbeta med lässtimulans och stöd för informationssökning. Dessutom arbetar man med kulturprogram, aktiviteter och uppsökande verksamhet, ofta i samarbete med andra aktörer. Målgrupp är allmänheten med särskild uppmärksamhet på prioriterade grupper. Huvudmän är kommunerna.

Utbildningsbiblioteken

Utbildningsbibliotekens huvuduppdrag är att höja kvaliteten på forskning och lärande. Användargrupper är studerande och lärare, samt för högskolebiblioteken även forskare och allmänhet. Huvudmän för grundskolans och gymnasieskolans bibliotek är kommunerna. För universitets- och högskolebiblioteken är staten huvudman. Huvudman för biblioteken på folkhögskolorna samt naturbruksgymnasierna i Halland är Region Halland.

Sjukhusbiblioteken

Sjukhusbiblioteken riktar sig till sjukvårdens personal, vårdstuderande, patienter och anhöriga i syfte att bidra med information, utbildning och kultur. Sjukhusbibliotekets främsta uppgift är att medverka till implementering av ny kunskap i vården. Huvudman är Region Halland.

Regionbiblioteket

Regionbibliotekets uppdrag är att arbeta med regional utveckling, kompletterande medier, information samt kompetens- och verksamhetsutveckling. Huvudman är Region Halland.