Om Kultur i Halland - Slöjd

Region Halland ska skapa möjligheter för slöjd och konsthantverk att bidra till Halland som bästa livsplatsen. Här ska hantverket vara en naturlig del av människors vardag, en möjlighet till arbete och försörjning, en meningsfull fritidssysselsättning, en hälsofrämjande aktivitet och något som ger spännande upplevelser.

Vårt uppdrag

Som utvecklare inom området slöjd och konsthantverk värnar vi om kunskapen kring våra traditionella slöjdtekniker såväl som utvecklingen av nutida slöjd och hantverk. I slöjden kan många perspektiv tas upp på ett naturligt sätt, slöjden rymmer och ger utrymme för en mängd olika områden; historia, livsstil, form och design, företagande, teknik, hållbar utveckling, pedagogik, hälsa med mera.

Vår uppgift är att väcka intresse för, samt främja och förmedla kunskap om slöjd och konsthantverk. Detta görs utifrån ett näringsinriktat, kulturarvsinriktat och kunskapsförmedlande perspektiv. Med den egna regionens traditioner och behov som grund arbetar utvecklarna för att slöjden och hantverket ska leva vidare både som kulturyttring och som näringsgren.

Vi samarbetar också över länsgränserna och i rikstäckande projekt.

Prioriteringar 2017-2020

  • Skapa nya arenor och främja arrangörskap.

  • Öka tillgången till slöjdhandledare med hög kompetens.

  • Undersöka möjligheterna att skapa ett resurscentrum för slöjd.

  • Förbättra möjligheterna till näringsutveckling.

  • Skapa nya uttryck och bevara tradition.

De strategiska ramarna för den regionala kulturpolitiken är den regionala utvecklingsstrategin Bästa livsplatsen - Region Hallands utvecklingsstrategi 2005-2020 och Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 samt de nationella kulturpolitiska målen och FN:s barnkonvention.

Barn har rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet, och samhället ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreaktions- och fritidsverksamhet."  / FN:s barnkonvention.

Nationella mål och strategier

Enligt de nationella kulturpolitiska målen ska kulturen vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.