Kulturplan 2017 - 2020

Arbete med att ta fram Hallands kulturplan 2017–2020 pågår. Regionfullmäktige fattar beslut om den nya kulturplanen i november 2016.

Hallands kulturplan syftar till att förstärka kulturens kraft för att bidra till utveckling och tillväxt i Halland. Den utgör också underlag för statsbidrag från Statens kulturråd.

Kulturplanen har tagits fram i samverkan med de halländska kommunerna och i samråd med civilsamhället och professionella kulturskapare. Dessutom har kulturdialoger förts med invånarna i Halland, varav en särskilt med ungdomar. Sakkunniga inom olika konst- och kulturområden har deltagit i utformningen av planens innehåll.

– Innehållet har utformats i samtal med en lång rad olika grupper. Dialogerna har tillfört viktig kunskap som vi har tagit med oss i arbetet men nu vill vi ha ännu fler synpunkter. Alla är välkomna att lämna synpunkter på förslaget till kulturplan, säger Eva Nyhammar, förvaltningschef för Kultur och skola.

En preliminär kulturplan remissbehandlades från den 6 maj till 15 september och planen har därefter reviderats och kompletterats.

Efter remissomgången har kulturplanen bearbetats ytterligare utifrån de synpunkter som kommit in.

Driftnämnd Kultur och skola behandlade det reviderade förslaget den 5 oktober 2016 nu har förslaget lämnats vidare till tillväxtutskottet och regionstyrelsen för fortsatt politisk behandling.

Den 23 november 2016 fattar regionfullmäktige beslut om planen.