Att vara chef hos oss

För att vi ska kunna möta invånarnas förväntningar krävs ett bra ledarskap som möjliggör god tillgänglighet, service och bemötande.

Det här innebär en chefsroll

Att vara chef hos oss innebär att förena rollerna som chef, ledare och strateg, där grunden är ledarskapet. Till det kommer också särskilda krav på ditt ledarskap beroende på den nivå du som chef arbetar på.

Hos oss finns det tre olika typer av chefsroller och dessa är förvaltningschef, mellanchef och första linjens chef.

Du är chef genom att

 • Ansvara för avdelningens budget – planering, genomförande och uppföljning
 • Fastställa avdelningens mål samt följa upp resultat och prestationer
 • Ta personalansvar och vara arbetsgivarföreträdare
 • Ha kunskap om och agera i enlighet med lagar, avtal, myndighetsföreskrifter och beslut i regionen

Du är ledare genom att

 • Tydligt kommunicera mål och förväntade resultat
 • Bidra till öppenhet och dialog på arbetsplatsen
 • Lita på dina medarbetare och låta alla ta ansvar, initiativ och utveckla sin yrkeskompetens 
 • Vara en förebild och agera konsekvent
 • Ständigt lära – dig själv och andra

Du agerar strategiskt genom att

 • Se regionen som en helhet och den egna verksamhetens roll i denna
 • Följa utveckling som har betydelse för verksamheten
 • Ta de initiativ som krävs för att utveckla och förändra verksamheten
 • Prioritera insatser och använda resurser effektivt