AT i Region Halland

I Region Halland tar vi AT-läkarna på allvar!

Vår målsättning är att hela tiden förbättra AT-tjänstgöringen, så att våra AT-läkare får med sig de kunskaper och erfarenheter som krävs. Vi erbjuder en väl fungerande klinisk tjänstgöring under handledning och ett välorganiserat utbildningsprogram. Efter en AT-tjänstgöring i Region Halland kommer du att stå väl rustad i din fortsatta läkarroll.

Sjukhusen i Halmstad och Varberg har under flera år arbetat med frågan om att förbättra AT-läkarnas villkor. Olika åtgärder har bland annat skapat ett tydligare uppdrag åt klinikerna och ett förbättrat chefskap för AT-läkarna.

På sjukhusen finns en AT-läkarpolicy som tydliggör vad tjänstgöringen på varje klinik ska innehålla och vilka resurser kliniken måste avsätta till AT-utbildningen. Gemensam utbildning en halvdag per vecka, introduktionsprogram, personlig utbildningspott, utbildningsansvarig och personlig handledare på varje klinik är några viktiga delar som ingår i policyn.

Tillsammans med representanter från klinikerna och AT-läkare förs kontinuerlig diskussion om hur utbildningen kan förbättras och anpassas till de krav och förväntningar som finns. Till vår hjälp har vi också de utvärderingar som regelbundet genomförs under hela AT-tjänstgöringen.

______________________________________________________________________

Söder innefattar Halmstad, Hylte och Laholm.
Norr innefattar Kungsbacka, Varberg och Falkenberg.

http://www.regionhalland.se/hallandssjukhus