Så fungerar vården i Halland

Om du blir sjuk

Här  hittar du kontaktuppgifter till alla vårdcentraler och kvälls- och helgmottagningar. Tänk på att du alltid kan ringa 1177 Vårdguiden på tfn 1177 och får råd om vård (dygnet runt). 

Vårdval Halland

Du väljer själv vilken vårdvalsenhet i Halland som du vill gå till. Du kan välja mellan de som är privata och de som drivs av Region Halland, och du kan närsomhelst byta. Valblankett finns på Region Hallands webbplats. Har du konto i Mina vårdkontakter kan du välja eller byta vårdvalsenhet direkt via webben. Alla vårdvalsenheter  finns på Region Hallands webbplats. Där kan du också jämföra deras utbud: www.regionhalland.se/vardval Har du frågor, kontakta Vårdvalsservice på tfn 0771-900 300.

Vårdgaranti

Enligt vårdgarantin i Halland har du rätt till:

  • Kontakt samma dag
    Du ska få kontakt med din vårdvalsenhet eller med Sjukvårdsrådgivningen på tfn 1177 samma dag som du söker hjälp.
  • Läkarbesök på vårdvalsenhet inom sju dagar
    Bedömer vårdpersonal att du behöver träffa en läkare ska du få tid inom högst sju dagar.
  • Besök i den specialiserade vården inom 60 dagar
    I Halland gäller att du ska få en tid för besök i den specialiserade vården inom 60 dagar efter att beslut om remiss fattats. Detta gäller även om du sökt vård utan remiss. Lagstadgad vårdgaranti i Sverige är 90 dagar. Inom 14 dagar, efter beslut om remiss, ska du i Halland också få besked om tidpunkt för besöket.
  • Behandling påbörjad inom 60 dagar I Halland gäller att du ska få en tid inom 60 dagar efter beslut om behandling. Lagstadgad vårdgaranti i Sverige är 90 dagar. I samband med beslutet ska du i Halland också få besked om tidpunkt för behandlingen.

Om Region Halland inte kan erbjuda dig vård inom vårdgarantins tidsgränser har du rätt till vård någon annanstans. Vårdgarantiservice hjälper dig att hitta en ny vårdgivare, tfn 0771-900 600. Läs mer om vårdgaranti på www.1177.se

Valfrihet

Du har rätt att välja var du vill bli behandlad. När du söker vård i Halland kan du välja vilket av regionens sjukhus du vill vända dig till, eller till vilken vårdcentral du vill gå (läs mer under Vårdval Halland). Du har också möjlighet att söka vård i andra landsting och regioner. Ta gärna kontakt med Vårdgarantiservice på tfn 0771-900 600 innan du söker vård i annat landsting eller annan region. Läs mer om vård i annat landsting på www.1177.se

Sjukresor

Region Halland betalar ut viss ersättning för resor till och från sjukvården. I första hand ska du åka med kollektivtrafik eller använda egen bil. Om ditt sjukdomstillstånd kräver det kan du åka med sjukresebil eller sjukresetaxi, men då behövs i många fall att du har ett intyg som är skrivet av sjukvårdspersonal. Sjukresebil och sjukresetaxi bokar du på Resambokningen på tfn 0771-91 00 90. Resamservice hjälper dig att få reseersättning, tfn 035-13 10 00, 0340-48 10 00. Läs mer om sjukresor på www.1177.se

Högkostnadsskydd

För att du inte ska drabbas av alltför höga kostnader för vård finns det tre högkostnadsskydd – för sjukvård, läkemedel och sjukresor. Vart och ett av dessa gäller under tolv månader. Läs mer om högkostnadsskydd på www.1177.se

Synpunkter på vården

Har du synpunkter på den vård och behandling du fått? Vänd dig då i första hand till den personal du varit i kontakt med. Du kan alltid höra av dig till patientnämnden i Halland på tfn 020-42 20 30, via Mina vårdkontakter eller patientnamnden@regionhalland.se

Rätt till tolk

Du som inte förstår svenska, är döv, har hörselskada eller talsvårigheter har rätt till tolk. Tolkservice är gratis. Behöver du boka teckenspråkstolk, vuxendövtolk, dövblindtolk och taltjänst? Kontakta Tolkcentralen för döva på tfn 0346-561 60 eller texttelefon 0346-830 30. Mer information finns på www.regionhalland.se/tolkcentralen. Behöver du språktolk hjälper vårdpersonalen på den mottagning du ska besöka, till att boka.