Viktiga samtal om hur Halland ska växa klokt

Hur ska Halland fortsätta att växa och utvecklas på ett klokt sätt och komma ännu närmare visionen att vara den bästa livsplatsen för oss som bor och verkar här? I olika sammanhang kommer invånare, näringsliv, kommuner och andra delar av det halländska samhället att bjudas in till samtal om detta under hela 2019.

Det handlar om den Regionala utvecklingsstrategin, eller RUS som den kallas. Den RUS som nu finns gäller fram till år 2020. Nu börjar arbetet med nästa upplaga av det viktiga dokumentet. Och i det arbetet behöver många vara med om det ska bli bra, säger tillförordnade regiondirektören Jörgen Preuss och processledare Nina Mårtensson när de samtalar om de kommande dialogerna.

TILLSAMMANS!

– Det är många som tillsammans utvecklar Halland, och vi behöver därför tänka kring tillväxtfrågorna tillsammans. Det här är inte en strategi som höga tjänstemän och politiker i regionen kan ta fram i slutna rum, säger Jörgen Preuss.

– Även om det formella beslutet till slut fattas i regionfullmäktige så behöver strategierna vara fast förankrade i alla delar av samhället om de ska göra verklig nytta och påverka hur Halland utvecklas, menar Nina Mårtensson.

– Under 2019 kommer vi därför att bjuda in till samtal om vad som gör att Halland växer och utvecklas. Det handlar om att få in tankar från företag och kommuner, förenings- och idrottsrörelse och inte minst direkt från hallänningarna. Vi behöver belysa de här frågorna ur många olika perspektiv, säger Jörgen Preuss.

– Exakt hur det ska gå till är under utveckling. Klart är att Ästad Forum, som varje år samlar företagare, politiker och tjänstemän, kommer att fokusera på samtal om utvecklingsstrategin. Vi har också tagit fram ett gediget faktaunderlag om Halland och vår omvärld, och denna analys blir, tillsammans med rapporter från till exempel OECD, viktigt underlag för de fortsatta samtalen, förklarar Nina Mårtensson.

PÅ RÄTT SÄTT

– Vi behöver också växa och utvecklas på rätt sätt. Är det alltid bra att företag vill etablera sig här och skapa arbetstillfällen, oavsett vad de sysslar med? Eller är det företag som är med och skapar attraktivitet och bidrar till att Halland verkligen blir den bästa livsplatsen som vi vill ha hit, funderar Jörgen Preuss.

Det kommer att bli öppna möten för invånardialog på olika platser under året. Olika sätt att få in synpunkter och tankar kommer att prövas. Målet är att det ska bli dialog på riktigt, där många olika röster kan höras.

– Vi såg till exempel att det fördes väldigt öppna och bra dialoger under arbetet med Hallands nya Kulturplan. Det har vi lärt oss mycket av. Vi på regionen sitter inte på svaren, dialogen och samtalen är viktiga för att de strategier vi tar fram ska vara angelägna för alla delar av det halländska samhället, säger Nina Mårtensson.

– Det här handlar både om vad vi tillsammans kan göra inom Halland och hur vi ska jobba i ett större sammanhang, med våra grannregioner och internationellt. Jag hoppas att så många som möjligt vill engagera sig och dela med sig av sina tankar om vad vi tillsammans behöver göra för att Halland ska växa till den bästa livsplatsen, säger Jörgen Preuss.

– Vi hoppas att vår nya halländska RUS ska bli ett viktigt dokument och en ledstjärna för många olika aktörer, regionens olika delar, kommunerna och andra i Halland. Då har vi verkligen lyckats, säger Nina Mårtensson.

Hur ska Halland fortsätta att växa och utvecklas på ett klokt sätt och komma ännu närmare visionen att vara den bästa livsplatsen för oss som bor och verkar här? I olika sammanhang kommer invånare, näringsliv, kommuner och andra delar av det halländska samhället att bjudas in till samtal om detta under hela 2019.

Fakta/Regional utvecklingsstrategi

Att arbeta fram en regional utvecklingsstrategi, RUS, är ett uppdrag som alla regioner får från staten. RUS har ett långt tidsperspektiv – den nuvarande har gällt 2005–2020 – och ska vara en samlad strategi för det regionala tillväxtarbetet. I Halland används RUS bland annat i arbetet med att ta fram Tillväxtstrategi, Hälso- och sjukvårdsstrategi och Kulturplan