Hur ser framtidens sjukvård ut?

Vi kommer i framtiden att kunna behandla sjukdomar på ett sätt som vi har svårt att föreställa oss i dag, säger Martin Engström, sjukhuschef på Hallands sjukhus.

När Bästa Livsplatsen möter Martin Engström för ett samtal om framtidens sjukhusvård är det hans femte dag på nya jobbet. Men hans erfarenhet av sjukhusvård sträcker sig två decennier bakåt i tiden. Och Martin menar att genom att se tillbaka och komma ihåg, kan vi kanske bättre föreställa oss framtiden.

     – I dag kan vi bota och behandla sjukdomar och utföra operationer som vi inte kunde föreställa oss för fyrtio år sedan. Utvecklingen inom sjukhusvården går så snabbt att vi betraktar vissa behandlingsformer som vi använde för bara fem till tio år sen som oacceptabla i jämförelse med det vi vet och kan i dag, säger han.

Hiv inte längre dödlig

Behandlingen av hiv är ett exempel på hur vården har utvecklats under de senaste 25 åren. Det var en förhållandevis snabbt dödlig sjukdom. I dag har vi mediciner som gör att man kan leva med sin sjukdom. Den går inte att bota, men man kan leva med den som man lever med en kronisk sjukdom.

Martin menar att vi kommer att se den utvecklingen även när det gäller många andra sjukdomar. Framtida läkemedel som håller tillbaka exempelvis olika cancerformer som i dag oftast leder till döden, och gör det möjligt för patienten att leva länge trots sjukdomen.

Skräddarsytt och individuellt

     – Utvecklingen fortsätter, vi blir hela tiden medicinskt skickligare och vi kommer att kunna behandla sjukdomar på helt andra sätt än förr.

     Som exempel nämner Martin forskningen kring antikroppar och hur man kan använda den i behandlingen inom reumatologi och andra svåra sjukdomar, eller hur man utvecklar tester med vars hjälp man kan individanpassa och skräddarsy behandlingar för patienten.

Mer vård hemma

När det gäller sjukhusens roll i samhället tror han att den trend vi ser i dag fortsätter.

     – Om 25 till 30 år tror jag att sjukhusen kommer att vara ännu mindre än de är i dag. Och sjukhusen blir mindre för att de helt enkelt inte behövs på samma sätt som tidigare.

     För framtidens sjukhus är platsen där patienten får avancerad vård och där man gör komplicerade ingrepp som inte kan utföras på andra ställen. Men mycket mer kommer att kunna göras i hemmet eller på en vårdcentral.

     – För patienten är det egentligen ointressant vem som erbjuder vården. Det som är intressant är ju att man får den bästa vården när man behöver den.

Smidigare resa genom vården

Martin Engström menar att för att möta framtidens behov och använda resurserna klokt så måste utvecklingen röra sig i riktning mot ett bättre samarbete och nätverk mellan olika aktörer – sjukhus, närsjukvård och hemsjukvård.

     – I dagens samhälle värderar vi den individuella friheten väldigt högt och för vårdens del innebär det att sätta patienten i centrum och göra patientens resa genom vården så smidig som möjligt, menar Martin.

      – För oss inom sjukhusvården innebär det här att det har skett och kommer att ske förändringar i våra arbets- och förhållningssätt och i vår syn på vår egen roll. Att vi än mer än i dag erbjuder vården där det är bäst för patienten.

 På ett område menar Martin att framtiden ser likadan ut som idag. Oavsett medicinsk forskning, nya läkemedel och nya sätt att behandla så går det inte att vårda patienter utan engagerade medarbetare.

    – Våra medarbetare kommer att vara lika viktiga i framtiden, som de är i dag. Kunniga och kompetenta medarbetare, som med empati, medkänsla och en otrolig vilja utför sitt arbete för patientens bästa. Vi kommer alltid att behöva människor för att åstadkomma det.

 

Screening – ett exempel på halländsk forskning

Tidig upptäckt av sjukdom är ofta av central betydelse för att få en bra prognos och behandling. I Halland bedrivs flera screeningprojekt just för att upptäcka sjukdom i ett tidigt skede:

• Personer med förmaksflimmer har ökad risk för hjärnblödning. Genom att screena patienterna kan riskgruppen snabbare identifieras och risken för stroke minskas.

• I ett pågående projekt i Varberg får kvinnor efter de vanliga mammografibilderna även ta en röntgenbild på handen. Tanken är att få svar på om det är möjligt att identifiera benskörhet i samband med mammografiundersökning. Benskörhet är vanligt bland äldre och ökar risken för frakturer.

• Ett annat screeningexempel är att hitta personer med högt blodtryck genom att man kollar blodtrycket när man ändå är hos sin tandläkare. Vetenskapen visar att mer än en tredjedel av befolkningen har högt blodtryck utan att känna till det, och eftersom det finns effektiva behandlingar mot högt blodtryck är det angeläget att så tidigt som möjligt finna de personer som har ett högt blodtryck.