Mål och uppdrag

Region Hallands uppdrag är att främja fortsatt utveckling och tillväxt i Halland och att erbjuda alla som bor eller vistas här en god hälso- och sjukvård. Här hittar du information om vår vision: Halland - Bästa livsplatsen, målen vi styr mot och vad vi ser som viktiga strategiska vägväl för att nå målen.

Det går bra för Halland och vi har redan idag en god utveckling. Inflyttningen är stor och vår region är en av de mest attraktiva i landet att bo och arbeta i. Vi har den bästa utvecklingen av medelinkomst, en hög utbildningsnivå, ett bra företagsklimat och en vård som står sig mycket bra i nationella jämförelser. Men bra kan bli bättre och därför har vi satt ett högt mål  att sträva mot och det är att Halland ska bli den bästa livsplatsen.

Visionen - Halland bästa livsplatsen!

Halland ska bli den bästa platsen att bo, leva och vara verksam inom. Det är visionen för Region Halland och Halland och det innebär att vi ska skapa möjligheter för trygghet och hälsa, för utveckling och tillväxt och för en attraktiv livsmiljö.  Den regionala utvecklingsstrategin är det högsta styrande dokumentet för det regionala utvecklingsarbetet i Halland. Den beskriver den övergripande visionen för Halland och de strategiska vägvalen för att uppnå visionen. Men detta dokument innefattar inte bara Region Halland som organisation utan regionen som helhet  och delas därmed av samtliga aktörer som arbetar med regionalt utvecklingsarbete i Halland så som kommunerna, länsstyrelsen, högskolorna med flera. För den bästa livsplatsen är inget bara en organisation kan skapa. Den utgörs av alla oss hallänningar och vårt engagemang för platsen vi lever och verkar i. Det är tillsammans som vi kan göra Halland till den bästa livsplatsen!

Två huvuduppdrag - många olika verksamheter

Vår verksamhet står i huvudsak på två ben: hälso- och sjukvård och arbetet för att skapa regional utveckling och tillväxt.  Dessa är sedan indelade i ett antal verksamheter eller områden.

De viktigaste målen och strategierna för Region Hallands verksamhet antas av Regionfullmäktige. Dessa beskrivs i "Mål och budget 2017."  Målen fokuserar på de områden som kräver mest uppmärksamhet de närmaste åren och som har stor påverkan på utvecklingen av Halland och Region Halland. Varje år tar Regionfullmäktige beslut om budget och ekonomisk plan, det vill säga de ekonomiska ramarna för regional utveckling och hälso- och sjukvård. Då tas det också fram delmål som ska uppfyllas under året. I delårsboksluten och årsredovisningen följs vart och ett av delmålen upp, liksom det ekonomiska resultatet.