Bakgrund

Här kan du läsa om bakgrunden till hälso- och sjukvårdsstrategin för att få större inblick i hur den skapades samt vilka slutsatser man har kommit fram till.

Val och prioriteringar

Hälso- och sjukvårdsstrategin för Halland har sin utgångspunkt i ett  faktaunderlag (PDF-dokument, 4,6 MB) som dels beskriver en analys av utgångsläget för hälso- och sjukvården i Halland och dels vilka trender som förväntas påverka hälso- och sjukvården i Halland framåt. Utifrån detta har det definierats vilka strategiska val och prioriteringar som krävs för att nå målet om "En hälso- och sjukvård för bättre hälsa". Nedan följer tio utvalda exempel på slutsatser och analyser utifrån faktaunderlaget.

Tio utvalda exempel på slutsatser:

Invånarna

1. Hälsan hos invånarna i Halland är som helhet god men det finns ojämlikheter
2. Samverkan mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer behöver stärkas för en god hälsa hos invånarna
3. Arbetet med att främja aktiv invånar- och patientmedverkan har inletts men behöver utvecklas

Hälso- och sjukvården

4. Hälso- och sjukvården i Halland håller generellt hög kvalitet men det finns utvecklingsområden såväl medicinskt som utifrån patienternas upplevelser
5. Det är möjligt att erbjuda en mer sammanhållen vård och skapa flöden som i ännu större utsträckning utgår från patienternas behov
6. Hälso- och sjukvården behöver arbeta med strategisk kompetensförsörjning för att kunna säkerställa nuvarande och framtida behov

Förutsättningar

7. Arbetet med att dra nytta av möjligheterna utifrån digitalisering och e-hälsa behöver koordineras och stärkas
8. Strukturer och processer för styrning och uppföljning kan vidareutvecklas
9. Kontinuerligt förbättringsarbete är nödvändigt för att bryta kostnadsutvecklingstakten och möjliggör att vi även kan möta invånarnas ökande förväntningar
10. Flera aktuella nationella utredningar och initiativ föreslår genomgripande förändringar av hälso- och sjukvården i Sverige