Mål och syfte

Här kan du ta del av de mål som vi strävar mot att uppnå med hjälp av hälso- och sjukvårdsstrategin.

Mål

Utifrån den övergripande visionen ”Halland – bästa livsplatsen” har ett mål med fem delmål för hälso- och sjukvården i Halland beslutats. Det stora målet vi tillsammans med er vill uppnå är "en hälso- och sjukvård för bättre hälsa".

Delmål

Hälso- och sjukvården i Halland:
• arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa
• är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående
• arbetar med ständig förbättring för en bättre hälsa hos invånarna
• möjliggör att invånare själva tar ansvar utifrån egen förmåga
• har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används

Målet ”En hälso- och sjukvård för bättre hälsa” genomsyrar samtliga delmål, och innebär en utvecklad hälso- och sjukvård som är sammanhållen och som ytterst verkar för att stärka invånarnas hälsa. Enskilda invånare och patienter ska inte behöva märka av gränsdragningar mellan enheter eller aktörer utifrån ansvarsområden.

Syfte

Hälso- och sjukvårdsstrategin för Halland 2017–2025 har tagits fram för att ge en långsiktig inriktning för hälso- och sjukvården i Halland. Hälso- och sjukvårdsstrategin syftar till att fungera som en gemensam ledstång vid beslutsfattande för såväl politiker och tjänstemän som utförare, så att alla arbetar mot samma målbild. I nationella jämförelser och mätningar ser man att den halländska hälso- och sjukvården placerar sig bland de bästa i Sverige. Samtidigt finns utmaningar. I framtiden kommer det att ställas nya och andra krav på hälso- och sjukvården och vi behöver vara beredda på att möta dessa. Vi måste våga göra saker annorlunda jämfört med idag. Därför behövs en gemensam målbild och en långsiktig strategi för vart vi ska och hur vi ska nå dit.