Uppföljning

Här kan du läsa om hur uppföljningen vad gäller vårt mål och våra delmål går till, detta för att du som invånare ska få möjlighet att skapa en inblick och förståelse för utvecklingen i Halland.

Hälso- och sjukvården i Halland följs upp med hjälp av ett antal relevanta indikatorer som valts ut för att brett belysa hur väl olika verksamheters arbete svarar mot de delmål och prioriteringsområden som definierats. Hälso- och sjukvården i Halland följs upp på två nivåer, dels med hjälp av övergripande nedbrytbara indikatorer på delmålsnivå och dels med hjälp av uppföljningsvariabler på prioriteringsområdesnivå. Indikatorerna syftar till att mäta i vilken utsträckning vi är på väg mot delmålen och om det vi gör är tillräckligt för att uppnå målet. Uppföljningsvariabler för prioriteringsområdena kommer att specificeras i samband med framtagandet av detaljerade handlingsplaner för respektive prioritering.