Andra delrapporten i oberoende utvärdering om Vårdval Halland

Utvärdering är ett viktigt redskap för att utveckla den halländska hälso- och sjukvården. Det är därför positivt att Landstinget Halland nu får ta emot den andra delrapporten i den oberoende utvärdering av Vårdval Halland som görs av Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Rapporten visar att Halland befinner sig på rätt väg men att det samtidigt finns en rad områden att studera vidare.

De vårdvalsmodeller som finns i Sverige skiljer sig åt. Den som tillämpas i Halland har en rad kännetecken, där det främsta är strävan efter att ger mer av den öppna vården närmare invånarna, det vill säga på vårdenheterna. Medlen att nå detta är bland annat att öppna upp för fler specialister på vårdenheterna, och att ge vårdenheternas medarbetare stor frihet att utforma sitt arbete efter ”sina” invånarnas behov. Invånarna väljer vårdenheter – inte läkare – och ersättningen till vårdenheterna är den samma, oavsett vem som driver verksamheten.

Den utvärdering som görs av ekonomie doktor Gert Paulsson gäller just hur de förtroendevalda i Halland har lyckats med sina ambitioner för vårdvalsmodellen. Den första delrapporten kom i april förra året, den andra presenterades i dag och nästa år väntas ytterligare en. Därefter är det treåriga utvärderingsprojektet slut.

– Den första delrapporten pekade på att Vårdval Halland styr närsjukvården mot de mål landstinget hade med reformen. Efter den andra utvärderingen kan jag konstatera att man är på fortsatt rätt väg, säger Gert Paulsson.

Stor ökning av specialister

I utvärderingen, som gäller perioden 2007–2008, noteras exempelvis att antalet specialister och specialiteter på vårdenheterna har ökat avsevärt. Samtidigt har även hallänningarnas nöjdhet med vårdenheternas hälso- och sjukvård ökat. De vill gärna välja vårdenhet om de får möjlighet och deras valmöjlighet har också ökat genom att flera nya vårdenheter har startats.

Pekar ut områden för diskussion

Gert Paulssons utvärdering pekar även ut ett antal områden där det kan finnas skäl för Landstinget Halland att diskutera om det behövs justeringar av vårdvalsmodellen. Det gäller exempelvis den så kallade täckningsgraden, det vill säga hur många av hälso- och sjukvårdsbesöken som invånarna gör på ”sin” eller andra vårdenheter, i stället för att vända sig direkt till sjukhuset.

– Täckningsgraden har förbättrats sedan förra utvärderingen, men det är fortfarande långt till det långsiktiga målet på 80 procent, säger Gert Paulsson.

Han noterar också att antalet invånare som söker vård någon annanstans än på den vårdenhet de valt, har ökat under 2008. Detta kan exempelvis leda till svårigheter för vårdenheterna att ge invånarna vård utifrån en helhetssyn. Gert Paulsson menar att ekonomiska incitament kan vara ett sätt att minska otroheten.

Värdefullt resultat

– Den utvärdering som Gert Paulsson och ekonomihögskolan gör, har stort värde för Landstinget Halland. Det är glädjande att rapporten visar att vi är på rätt väg. Men samtidigt är det viktigt att vi får kunskap om områden där det kan finnas en anledning att justera modellen, säger landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson.

Landstingsstyrelsens arbete med mål och budget inför 2010 börjar inom kort och därför kommer utvärderingsrapporten rätt i tiden.

– Vi kommer att ha med resultaten i våra diskussioner. Rapporten är ett bra komplement till de uppföljningar som löpande görs av de olika vårdenheternas resultat, säger landstingsstyrelsens andre vice ordförande Lise-Lotte Olsson.

För mer information, kontakta: Gert Paulsson, tfn 0705-329850

Anette Henriksson, ekonomidirektör, 0705-674755

…………………….

Fakta – närsjukvård:

Landstinget Halland vill med Vårdval Halland åstadkomma en systemförändring som innebär att huvuddelen av den öppna vården ska ges inom närsjukvården. I den nya halländska närsjukvården skapas en förskjutning från öppenvård på sjukhus till fler specialister inom närsjukvården – till gagn för hallänningarna som härmed får högkvalificerad vård på nära håll. Samtidigt kan sjukhusens resurser användas på ett mer effektivt sätt.