Åtgärder för ekonomi i balans börjar ge effekt på Sjukhuset i Varberg

- Nu kan vi se en vändning, säger Christer Samuelsson, ordförande i Styrelsen för Sjukhuset i Varberg.
Månadsuppföljningen för juli månad visar att åtgärderna för att nå en ekonomi i balans börjar ge effekt. Samtidigt har antalet patienter som väntar på besök eller behandling minskat markant jämfört med förra året. På kort tid har också omhändertagandetiden på akutmottagningen blivit kortare för många patienter.

Sjukhuset i Varberg befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge och prognosen visar ett underskott på cirka 65 miljoner kronor för år 2009. Bekymret är att kostnaderna fortsatt öka, trots åtstramningar.

- Men nu kan vi äntligen se ett trendbrott. Kostnadsutvecklingen har bromsats och vi tror att vi kommer att se ännu mer effekter under hösten, säger Christer Samuelsson, ordförande i Styrelsen för Sjukhuset i Varberg som sammanträdde under onsdagen.

Månadsuppföljningen för juli månad innehåller mycket positivt. Det ekonomiska läget har förbättras, bland annat tack vare lägre personalkostnader under sommaren.

- Sjukhuset har klarat sommaren med cirka 25 vikarier färre än förra året, tack vare en bättre planering. Ändå har vårdtiderna har inte varit längre och beläggningen på vårdavdelningarna har inte varit högre än tidigare somrar. (Beläggningstalet för sjukhusets vårdplatser var under juli månad 92 procent).

Vidare har Sjukhuset i Varberg lagt ner mycket kraft på att uppfylla vårdgarantin och antalet patienter som väntat på besök eller behandling mer än tre månader har minskat radikat. Christer Samuelsson framhåller att detta varit möjligt tack vare medarbetarnas engagemang och flexibilitet.

Ett annat glädjande resultat är att omhändertagandetiden på akutmottagningen minskat.

- Sjukhuset mäter hur stor andel av patienterna på akuten som haft en omhändertagandetid som är kortare än fyra timmar. När mätningarna startade i början av året var andelen 62 procent. I juli hade andelen ökat till 76 procent. Målet är 100 procent.

Men det finns fortfarande många orosmoln när det gäller sjukhusets ekonomi, exempelvis när det gäller utvecklingen av läkemedelskostnader och personalkostnader. Belastningen på vården när det gäller den nya influensan (svininfluensan) kan också leda till ökade kostnader och störningar i den planerade vården.

För ytterligare information, kontakta gärna Christer Samuelsson på telefon 0709-423765.