Bättre flöden och tillgänglighet för patienter

Inom Närsjukvården Landstinget Halland ryms många olika verksamheter. Kännetecknande för dem alla är de hälsofrämjande aktiviteter som pågår och de förslag till förändringar som görs för att skapa bättre flöden och öka tillgänglighet för patienterna.

- Jag vet att verksamheterna lägger ner tid och arbete på att se över sina rutiner och gör försök att skapa en effektivare organisation. Detta har vi flera exempel på från gårdagens styrelsemöte, säger närsjukvårdsstyrelsen ordförande Bo Gunnar Åkesson, och syftar bland annat på Vårdcentralen Kungsbacka och Hörselvården.

Intresset bland invånare i Kungsbacka att vända sig till Vårdcentralen Kungsbacka är stort. Verksamheten expanderar ständigt och nu behövs utrymme för att kunna ta emot fler patienter. Närsjukvårdsstyrelsen beslutade därför att godkänna verksamhetschefens förslag om att använda medel från upparbetat kapital för ombyggnadsåtgärder.

Flödet inom Hörselvården kommer att bli ännu bättre framöver. Närsjukvårdsstyrelsen beslutade att gå på den linje som verksamhetschefen för Hörselvården föreslår. Det innebär att det skapas två separata flöden; ett som avser utprovning av hörapparat för vuxna och ett som avser hörselrehabilitering av vuxna samt den samlade barnhörselvården. Förutom att organisationen blir tydligare och effektivare så är vinsten för patienterna att vårdgarantin kan säkras. Omorganisationen innebär att ”Hörselvården söder” respektive ”Hörselvården norr” ändras till Audionommottagningen och Hörselteamet Lt Halland. Organisationsförändringen beräknas träda i kraft 2010-01-01.

Hjälpmedelscentralen i Halmstad är i stort behov av mera ändamålsenliga lokaler. Redan hösten 2008 godkände styrelsen möjligheten för hjälpmedelscentralen att hyra lokaler externt. Det resulterade i att hjälpmedelscentralen från och med den 1 januari kommer att flytta till Kistingeområdet i Halmstad. Vid styrelsemötet fick styrelsen en uppföljning och redogörelse av flytten.

Närsjukvårdsstyrelsen beslutade också att fastställa delårsuppföljningen för perioden januari - augusti 2009. Uppföljningsrapporten samt årsprognos kommer därmed att överlämnas till Landstingsstyrelsen.

För mer information:

Bo Gunnar Åkesson, ordförande i Närsjukvårdsstyrelsen

tfn: 0345-172 25 eller mobil 076-777 31 00

Kerstin Malm-Andersson, närsjukvårdschef Närsjukvården Landstinget Halland

tfn: 0340-48 24 65 eller 070-610 49 57