Besparingar fortsätter att ge effekt vid Länssjukhuset

Uppföljningen till och med juli visar att de av driftstyrelsen beslutade åtgärderna för en verksamhet och ekonomi i balans vid Länssjukhuset fortsätter att ge effekt. Det konstaterade styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland som idag har genomfört ett extra sammanträde bland annat med anledning av det kärva ekonomiska läget.

Jämfört med förra året har Länssjukhuset producerat alltmer vård. Produktionen är nu fullt ut i nivå med det uppdrag som Länssjukhuset har fått av landstingsstyrelsen och till och med något större. Trots semesterperioden har antalet väntande över 90 dagar till nybesök minskat. Ekonomiskt redovisar Länssjukhuset i Halmstad hittills under året en budgetavvikelse på minus 33,7 miljoner kronor. De senaste månadernas ekonomiska utfall visar att beslutade åtgärder leder till en långsiktigt förbättrad ekonomi vid Länssjukhuset. Helårsprognosen om minus 60 miljoner kronor kvarstår men är stabilare efter juli månads utfall.

- Det är mycket bra att åtgärderna som vidtas vid Länssjukhuset ger effekt men det återstår fortfarande en hel del att genomföra för att fullt ut nå en ekonomi i balans vid Länssjukhuset säger Lisbeth Waagstein, ordförande i styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland.

Sjuktransportförvaltningens uppföljning till och med juli visar att antalet ambulanstransporter och sjukresor har ökat under perioden januari till och med juli jämfört med samma period förra året. Samtidigt är det fler ambulansuppdrag med högsta prioritet som klarar en tillgänglighet inom 10 respektive 15 minuter. Det ekonomiska resultatet så här långt under året är negativt med ett minus på lite drygt 750 tusen kronor. Resultatet har dock förbättrats under sommaren genom åtgärder som bland annat innebär att flertalet liggande transporter utan vårdbehov nu utförs i hög utsträckning av ambulanssjukvården. Prognosbedömningen är en ekonomi i balans under 2009.

- Att ambulansresurserna används mer optimalt samtidigt som tillgängligheten när det gäller ambulansuppdrag med högsta prioritet har förbättrats är utmärkt säger Lisbeth Waagstein.

Vid styrelsemötet beslutades det även om tidplan för den politiska behandlingen av verksamhetsplan och internbudget 2010 för Länssjukhuset respektive Sjuktransportförvaltningen.

- Parallellt med höstens arbete med att bland annat minska kostnaderna vid Länssjukhuset måste även planeringen för verksamhetsåret 2010 nu genomföras med fokus på att skapa förutsättningar för en så bra verksamhet som är möjlig utifrån de uppdrag och ekonomiska förutsättningar som kommer att ges, säger Lisbeth Waagstein.

Enligt tidplanen kommer styrelsen att besluta om verksamhetsplan och internbudget 2010 för Länssjukhuset respektive Sjuktransportförvaltningen vid styrelsemötet 8 december 2009.

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland är politisk driftstyrelse inom Landstinget Halland med ansvar för förvaltningarna Länssjukhuset i Halmstad och Sjuktransportförvaltningen. Länssjukhuset i Halmstad utgör ett komplett akutsjukhus med ett brett utbud av medicinska specialiteter. Verksamheten är i huvudsak förlagd till Halmstad men viss verksamhet bedrivs även på andra orter i Halland. Sjuktransportförvaltningen bedriver avancerad ambulanssjukvård i Halland och har ansvar för sjukreseverksamheten inom landstinget.

För mer information:

Lisbeth Waagstein, ordförande i styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland, tfn 070-295 94 32

Anders Dybjer, sjukhuschef Länssjukhuset i Halmstad, tfn 070-295 15 97

Anders Westberg, förvaltningschef Sjuktransportförvaltningen, tfn 035-13 10 00