Dämpad kostnadsutveckling på Sjukhuset i Varberg

- Det är glädjande att vi nu börjar se resultatet av de åtgärder som vidtagits för att nå en ekonomi i balans, säger Christer Samuelsson, ordförande i styrelsen för Sjukhuset i Varberg.
Delårsrapporten för Sjukhuset i Varberg visar att kostnadsutvecklingen har dämpats samtidigt som väntetiderna till vården minskat.

Under året har Sjukhuset i Varberg vidtagit en rad åtgärder för att minska kostnaderna. En del av dessa har börjat ge effekt.

- Men situationen är fortsatt mycket allvarig även om vi kan se en tydlig dämpning av kostnadsutvecklingen. Prognosen för år 2009 är ett underskott på 60 miljoner kronor, påpekar Christer Samuelsson.

Samtidigt som sjukhuset måste minska sina kostnader finns kravet på att nå upp till vårdgarantin. Under våren har det varit ett stort fokus på att få bort väntetiderna till läkarbesök och behandling. Detta har lett till ett intensivt arbete på klinikerna samtidigt som landstinget även köpt vård från andra vårdgivare. I augusti 2009 var det cirka 100 patienter som väntat på ett läkarbesök i mer än tre månader. Motsvarande siffra år 2008 var cirka 900. 300 patienter väntade på behandling, jämfört med cirka 500 år 2008.

Kostnaderna för regionvård, det vill säga högspecialiserad vård som inte erbjuds på sjukhuset, har också ökat, men det största underskottet ligger på personalkostnader. Därför kommer de åtgärder som tidigare planerats att sjösättas under hösten. Det handlar bland annat om en förändrad schemaläggning på vårdavdelningarna och en förändrad jourtjänstgöring för läkare.

Christer Samuelsson konstaterar att Styrelsen för Sjukhuset i Varberg med tillförsikt se fram emot den fortsatta utvecklingen.

- Vi har haft ett gott samarbete med Kristina Wallentin som under många år lett ett sjukhus med goda resultat i form av en kostnadseffektiv vård med hög kvalitet. Vi har förståelse för att den senaste tidens turbulens varit påfrestande för henne. Nu är det viktigt att tillsammans med nya sjukhuschefen Anders Dybjer fokusera på vårt uppdrag och att fortsätta arbetet med att förbättra arbetsmiljön.

- Vi är medvetna om att hösten innebär stora utmaningar för Sjukhuset i Varberg och sjukvården i stort med tanke på den befarade pandemin. Införandet av det landstingsgemensamma journalsystemet, VAS, pågår för fullt och vi hoppas att det kan genomföras så friktionsfritt som möjligt.

För ytterligare information kontakta gärna Christer Samuelsson, ordförande i Styrelsen för Sjukhuset i Varberg, på telefon 0709-42 37 65.