Effektivare planering ger fler vårdplatser

Antalet vårdplatser på Länssjukhuset utökas från 364 till 375, varav tio nya vårdplatser till medicinkliniken. Samtidigt får verksamheterna på avdelning 71 och 82 helt ny inriktning.

Fler vårdplatser till medicinkliniken ska minska problem med överbeläggningar och därmed bidra till bättre arbetsmiljö och säkrare vård. Utökningen av antalet vårdplatser sker med befintliga resurser, men med effektivare och mer flexibel planering av vården.

Sjukhuschef Anders Dybjer fick redan förra våren i uppdrag av sjukhusets driftstyrelse att ta fram ett förslag för att utöka antalet vårdplatser på sjukhuset. Förslaget kom efter olika utredningar att bli en komplicerad modell som omfattar fyra kliniker och därför tagit lång tid att genomföra.

– Den modell som nu införs på sjukhuset bygger på noggrann så kallad produktionsplanering för att utnyttja det totala antalet vårdplatser på effektivast möjliga sätt. Det handlar inte bara om fler sängplatser utan om en mer flexibel vårdplatskapacitet och om kompetensen kring varje vårdplats, säger Anders Dybjer.

– Vårdplatsutökningen har inte inneburit behov av mer personal eller ökade kostnader, utan möjliggörs av sjukhuset kommer att arbeta mer ett mer flexibelt, med förbättrad produktionsplanering och schemaplanering, där bland annat helgstängning av vissa verksamheter ingår, fortsätter han.

Avdelning 71 blir i sin nya form en kombinerad avdelning för akut ortopedi och medicin, då medicinkliniken får tio nya vårdplatser på avdelningen. Ett syfte med att kombinera akut ortopedi och medicin på en och samma avdelning, är att skapa möjligheter att utveckla verksamheten medicinskt. Många av de äldre patienter som läggs in akut med benbrott har fallit omkull på grund av till exempel yrsel eller förvirring eller synfel - i sin tur kanske beroende på underliggande sjukdom.

– Dessa patienter är vad man kallar multisjuka. Samarbete mellan invärtesmedicinska och ortopediska specialister ger möjlighet till omhändertagande av hela patienten på en och samma vårdavdelning, säger Anders Wykman, specialitetsansvarig läkare för ortopedi på Länssjukhuset.

Avdelning 82 kommer att bli en kombinerad avdelning för kirurgens patienter med mag- och tarmsjukdomar (övre gastrokirurgi) och för patienter från öron-, näs- och halskliniken.

– Samordningen med kirurgen innebär en mer funktionell organmässig koppling då båda klinikerna till viss del överlappar och kompletterar varandra kompetens- och arbetsmässigt. Öron-, näs- och halskliniken har ett naturligt fokus på mun, svalg och matstrupe medan gastrokirurgins fokus ligger på kopplingen mellan matstrupe, magsäck och tarm. Samarbete kring dessa patientgrupper ger möjlighet till ömsesidig utveckling eftersom personalen på avdelningen kan komplettera varandra, säger Finn Jörgensen, specialitetsansvarig läkare öron-, näs- och halssjukdomar.

Förändringen påverkar dock fler avdelningar än avdelning 71 och 82. I och med att patienter med akuta frakturer i första hand vårdas på avdelning 71, kan nu ortopedkliniken befästa uppdelningen mellan akut och planerad ortopedi - en modell som infördes på försök förra året. Avdelning 81 får en inriktning på planerade ortopediska operationer, vilket förväntas effektivisera patientflödet. Därför kommer avdelningen att stänga ett antal vårdplatser varannan helg. Även kliniken för kirurgi och onkologi kommer att helgstänga delar av sin planerade verksamhet.

Detta innebär förändringen

• Totalt ökar antalet vårdplatser på Länssjukhuset från 364 till 375, varav tio nya vårdplatser till medicinkliniken.

• Fler vårdplatser till medicinkliniken ska minska problem med överbeläggningar och därmed bidra till bättre arbetsmiljö och säkrare vård.

• Utökningen av antalet vårdplatser innebär inte ökade kostnader eller mer personal utan en effektivare och mer flexibel planering av vården, där helgstängning av viss planerad verksamhet är en del.

• Avdelning 71 och 82 får helt nya inriktningar, vilket innebär en utveckling av vården på flera sätt. Framför allt när det gäller omhändertagandet av multisjuka äldre personer, som är en stor patientgrupp där medicinska sjukdomar ofta hänger samman med benbrott.

Avdelning 71

• Inriktning: invärtesmedicin och akut ortopedi

• Läkarbemanning både från medicinkliniken och ortopedkliniken

• Antal vårdplatser: 10 medicin, 16 akut ortopedi

• Avdelningschef: Karin Östlund

Avdelning 82

• Inriktning: Övre gastrokirurgi, endokrin kirurgi och öron-, näs- och halssjukdomar

• Läkarbemanning från kliniken för kirurgi och onkologi samt öron-, näs- och halskliniken (ÖNH)

• Antal vårdplatser: 10 ÖNH, 14 kirurgi

• Avdelningschef kirurgi: Elisabeth Bengtsson

• Avdelningschef ÖNH: Annicka Brink

Mer information:

Anders Dybjer, sjukhuschef

Anders Wykman, specialitetsansvarig läkare ortopedi

Stefan Sjöberg, specialitetsansvarig läkare invärtes medicin

Finn Jörgensen, specialitetsansvarig läkare öron-, näs- och halssjukdomar

Claes Hjalmarsson, specialitetsansvarig läkare kirurgi

Samtliga söks via sjukhusets växel 035-13 10 00