Ekonomin i fokus på extra möte i landstingsstyrelsen

Ska planerade och beslutade investeringar skjutas på framtiden? Det är en av de frågor som landstingsstyrelsen vill få möjlighet att fatta beslut om. Vid ett extra sammanträde i dag behandlades på nytt det besvärliga ekonomiska läget för Landstinget Halland.

Landstinget Hallands intäkter de närmaste åren kommer att bli betydligt mindre än vad tidigare planer visat. De senaste prognoserna visar på minskande skatteintäkter jämfört med planen på upp emot en halv miljard kronor 2011. Även 2009 och 2010 befaras bli mycket tuffa.

- Vi måste vidta alla tänkbara åtgärder för att ha koll på våra kostnader så att vi klarar de närmaste åren med en bibehållen god, säker halländsk vård med god tillgänglighet, säger landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson.

Nu föreslås landstingsfullmäktige vid sitt sammanträde i juni ge landstingsstyrelsen möjlighet att se över och eventuellt skjuta upp vissa av de redan beslutade investeringar som är planerade för de kommande åren.

Hög investeringsnivå

- Vi har de senaste åren haft en hög investeringsnivå. Våra olika investerings- och byggprojekt kräver stor insats från verksamheternas medarbetare. De kostar också i form av förstudier, säger Mats Eriksson. Vi vill ha möjlighet att skjuta den typen av planeringar framåt i tiden tills vi i budgetarbetet ser vilka projekt som kan genomföras de närmaste åren. Just nu behövs all tid och engagemang i den direkta vården.

Det pågår ett landstingsgemensamt arbete för att få ner kostnaderna. Ledorden är helhet, delaktighet och samordning för att använda den halländska vårdens samlade resurser på ett bättre sätt. En gemensam produktionsplanering och koncentration av vissa specialiteter väntas samtidigt kunna ge högre kvalitet och bättre effektivitet.

Långsiktiga åtgärder

- Avsikten är att minska kostnaderna långsiktigt, säger Mats Eriksson. Det handlar om vår framtida välfärd. Det är landstingsstyrelsen uppfattning att det finns utrymme att minska kostnaderna med bibehållen kva¬litet. Åtgärder kommer att vidtas under 2009, efterhand som det är möjligt, men vi bedömer att de inte ger effekt förrän tidigast 2010.

Landstingsstyrelsen vill också ha fullmäktiges tillstånd att i budgetarbetet eventuellt om det behövs kunna åberopa synnerliga skäl för att använda en del av det överskott som landstinget haft under tidigare år.

- Det ska vi i så fall göra för särskilda satsningar, säger Mats Eriksson. Det är viktigt att det tuffa ekonomiska läget inte stoppar vår utveckling med ständiga förbättringar. Men varje krona som vi lånar av det sparade kapitalet måste återställas.

Viktigt att sjukhusen håller sin budget

De åtgärder som just nu vidtas för minskade kostnader vid Hallands två stora sjukhus har inte med de vikande intäkterna att göra. Det handlar istället om att anpassa kostnaderna till den liggande budgeten.

- Att förvaltningarna under det här året lyckas få verksamhet och ekonomi i balans är en grundläggande förutsättning och landstingsstyrelsen följer detta arbete noga, säger Mats Eriksson.

============================

Bättre kapacitet inom ögonsjukvården

Tillgängligheten till nybesök inom ögonsjukvården ska bli bättre. Landstingsstyrelsen beslutade idag att genomföra en upphandling av cirka 250 nybesök per månad.

Idag är det alltför långa väntetider, bland annat beroende på läkarvakanser. Ögonkliniken vid Länssjukhuset arbetar målmedvetet för att öka tillgängligheten för patienterna, och om ett till två år räknar man med att uppfylla vårdgarantin för besök. Driftstyrelsen för Länssjukhuset har i en framställan till landstingsstyrelsen påtalat att det behövs kompletterande kapacitet. Och landstingsstyrelsen beslutade idag att ta till extern hjälp för att öka kapaciteten och korta väntetiderna.

Vad gäller ögonbottenscreening för diabetiker så föreslås att den inte längre ska göras av ögonkliniken. Styrelsen beslutade, efter votering, att upphandla all ögonbottenscreening- ögonbottenfoto och granskning med avtalstid 3 år, och möjlighet till 3 års förlängning.

Mer information:

Landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson, tfn: 070-595 60 85

Landstingsdirektör Catarina Dahlöf, tfn:076-818 48 96

======================

Besluten från detta möte får verkställighet efter det att samverkan är genomförd.