Fortsatt goda halländska resultat i ny mätning av vårdrelaterade infektioner

En liten tillbakagång, men fortsatt mycket goda resultat. Så kan man sammanfatta läget för Halland när Sveriges Kommuner och Landsting nu för tredje gången presenterar en riksomfattande mätning av vårdrelaterade infektioner i sjukhusvården.

Den 16 april gjordes mätningen över hela Sverige. För Hallands del visar resultatet på en liten tillbakagång jämfört med den förra mätningen, i november 2008.

Vid den förra mätningen hade 6,4 procent av patienterna på de halländska sjukhusen någon form av vårdrelaterad infektion och det resultatet var bäst i Sverige, Riksgenomsnittet var då 11 procent.

Vid mätningen i april i år var motsvarande siffra 7,7 procent för Halland som kan jämföras med 9,7 procent för riket.

Arbetet fortsätter

- Arbetet för att motverka vårdrelaterade infektioner och för en ökad patientsäkerhet fortsätter med oförminskad kraft, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Kierkegaard. Det går framåt för hela den svenska vården, och trots den lilla tillbakagången för Halland finns vi i främsta ledet och har blivit något av ett föredöme för den svenska vården.

- Att minska de vårdrelaterade infektionerna handlar om ett målmedvetet och envist arbete i vardagen, och våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb med detta, säger Lena Kierkegaard.

Arbetet mot vårdrelaterade infektioner handlar om goda vårdrutiner och en väl utvecklad vårdhygien. Det kan till exempel handla om att noga följa de basala hygienrutinerna, använda särskilda arbetskläder och att vara noga med handhygienen.

I Halland har den vårdhygieniska verksamheten i länet utökats och en omfattande utbildningsinsats pågår och rutiner och information som handlar om vårdhygien har förbättrats.

Alla kan drabbas

En vårdrelaterad infektion kan drabba vem som helst, oavsett ålder. De tre vanligaste är urinvägsinfektion, hud- och sårinfektion och lunginflammation. För patienten innebär en vårdrelaterad infektion ett ökat lidande och längre vårdtid och för vården ökade kostnader.

Den nationella patientsäkerhetssatsningen

Det är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som driver patientsäkerhetssatsningen, på uppdrag av samtliga landstingsdirektörer.

Det nationella patientsäkerhetsarbetet fokuserar på sex olika områden. Tre av fokusområdena handlar om vårdrelaterade infektioner – alltså en infektion som patienten fått under tiden han eller hon vårdats på sjukhus. Det nationella målet för satsningen, som fortsätter hela nästa år, är att minska de vårdrelaterade infektionerna till hälften.

Fokusområden:

• Infektioner vid centrala venkatetrar

• Postoperativa sårinfektioner

• Vårdrelaterade urinvägsinfektioner

• Förebygga fallskador

• Förebygga trycksår

• Läkemedelsfel vid vårdens övergångar

För mer information:

Hälso- och sjukvårdsdirektär Lena Kierkegaard, tfn: 070-659 09 43