Halland svarar enigt på delbetänkande Regional indelning - tre nya län

På Kommunberedningens sammanträde i dag, onsdagen den 28 september, enades politiska företrädare från Region Halland och Hallands samtliga kommuner, såväl majoritet som opposition, att ställa sig bakom ett likalydande svar på Indelningskommitténs betänkande ”Regional indelning – tre nya län”.

 

Respektive part tar nu enskilda beslut om remissyttrandet och senast den 6 oktober ska svaren vara inskickade till Finansdepartementet.

Med anledning av beslutet anordnades en välbesökt presskonferens där Mats Eriksson (M), regionstyrelsens ordförande, Stefan Bengtsson (C), 1:e vice ordförande regionstyrelsen, Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), 2:e vice ordförande regionstyrelsen samt Elisabet Babic (M), kommunstyrelsens ordförande Laholms kommun, Mari-Louise Wernersson (C), kommunstyrelsen ordförande Falkenbergs kommun och Hans Forsberg (M), kommunstyrelsen ordförande Kungsbacka kommun svarade på pressens frågor.

Bakgrund

Regeringen har utsett en kommitté som ska lägga förslag på hur Sveriges administrativa indelning ska se ut. Kommitténs direktiv är att föreslå en ny läns- och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting. Deras uppdrag är att skapa en ändamålsenlig indelning och effektiva organisationer. I juni 2016 lämnade kommittén ett delbetänkande till ansvarig minister med förslag att tre nya storregioner ska bildas. Region Halland och Hallands samtliga kommuner har i ett remissyttrande svarat att parterna är positiva till att Sverige regionaliseras men är kritiska till att nya storregioner är framtidens lösning på Sveriges samhällsutmaningar. I augusti 2017 ska kommittén lämna ett slutbetänkande där de återkommer med ett indelningsförslag för resten av landet samt förslag på den statliga indelningen av statliga myndigheter ska se ut.

Följ Region Hallands arbete i regionfrågan via länken här.