Hallänningen fortsatt mycket nöjd med vården

Invånarna är även i årets stora nationella intervjuundersökning – Vårdbarometern 2008 – mycket nöjda med den halländska vården. På en rad viktiga områden är de halländska resultaten i topp i Sverige. 87 procent svarar till exempel att de fått den hjälp de behövde och är alltså nöjda med vården.

Vårdbarometern är den största återkommande undersökningen av vad befolkningen i Sverige har för erfarenheter av, kunskaper om och attityd till vården. Undersökningen har pågått sedan 2001. Årets rapport baseras på svar från över 44 000 personer som intervjuats, däribland 3 000 hallänningar.

Vårdbarometern visar på en positiv utveckling för den svenska vården där framför allt förtroende för, och tillgängligheten till, den nära sjukvården ökat år från år. Halland har under en rad år legat i toppen av mätningen. Så även 2008:

• 85 procent i Halland anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver (Högst andel i riket -genomsnittet i undersökningen var 77 procent).

• 59 procent i Halland ger högsta betyg på de sjukvårdsbesök de gjort. 28 procent ger näst högst betyg (Högst andel i riket – genomsnittet: 54 respektive 28 procent).

• Av de som hade besökt vården ansåg 87 procent att de fått den hjälp de hade förväntat sig. (Högst andel i riket – genomsnittet var 84 procent).

• 72 procent i Halland anser att det är mycket lätt eller lätt att komma fram på telefon till vårdcentralen. (Högst andel i riket – genomsnittet: 59 procent).

• 77 procent av hallänningarna ansåg att det var lätt eller mycket lätt att komma fram till Sjukvårdsrådgivningen. (Högst andel i riket – genomsnitt: 61 procent).

• 67 procent i Halland säger sig ha stort förtroende för vården vid vårdcentralerna. (Högst andel i riket – genomsnitt: 56 procent).

Det finns ett område där de halländska siffrorna är låga – nämligen när det gäller hur många av de svarande som under det senaste året har blivit tillfrågade om sin livsstil vid besök hos läkare eller sjuksköterska. Här svarar 25 procent av hallänningarna att livsstilsfrågorna tagits upp, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet 30 procent.

Däremot har fler hallänningar än riksgenomsnittet blivit ordinerade fysiska aktivitet på recept och fler än genomsnittet anger att de råd man fått verkligen har förändrat ens livsstil.

- Vårdbarometern visar tydligt att patienterna vill att vårdens medarbetare tar upp livsstilsfrågor, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Kierkegaard. Vi har genomfört en långsiktig utbildningssatsning bland medarbetarna och resultaten i årets mätning visar att vi måste fortsätta på den inslagna vägen.

- 2008 års Vårdbarometer förstärker den bild som visats i tidigare års undersökningar, säger Lena Kierkegaard. Hallänningen har lätt att komma i kontakt med vården och är mer nöjd med den vård som erbjuds än svensken är i allmänhet. Det här är naturligtvis mycket glädjande och ett gott betyg åt allt det goda och hängivna arbete som utförs i den halländska vården och åt närsjukvården i Vårdval Halland.

Mer information:

Hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Kierkegaard 070-659 09 43. (Säkrast kl 12:00-13:00 och efter kl 16:00)

Landstinget har en lokal nämnd för varje hallandskommun. Dessa har bland annat till uppdrag att följa upp landstingets övergripande mål "nöjda och engagerade medborgare".

Mer information:

Kungsbackanämnden: Margareta Ödman, ordf, tfn: 0709-73 17 86

Varbergsnämnden: Karl-Gunnar Svensson, ordf, tfn: 0705-75 68 57

Falkenbergsnämnden: Inger Svensson, ordf, tfn: 0702-61 86 93

Hyltenämnden: Ingegerd Torhall, ordf, tfn: 0705-92 03 11

Halmstadsnämnden: Christina Nillius, ordf, tfn: 070-649 69 88

Laholmsnämnden: Margareta Bengtsson, ordf, tfn: 0702-64 11 21