Handslag för en stark livsmedelssektor i Halland

I morgon, torsdag den 26 januari, klockan 9.30 – 14.30 genomförs ett ”Handslag” på Wapnö (Slottet). Det är det avslutande mötet i uppstartsfasen av ett Halländskt Livsmedelsprogram.

 Initiativtagare till programmet är Region Halland och Länsstyrelsen i Halland i nära samverkan med flera organisationer och aktörer. Den första fasen i programarbetet har bestått av en bred och gemensam dialog mellan parter i den halländska livsmedelskedjan. 

Handslaget manifesterar att parterna har en gemensam målbild och är överens om de fyra tematiska områdena samt att parterna är beredda att ta nästa steg i att förverkliga ett handlingsprogram nu när arbetet går in i en ny genomförandefas där alla bidrar utifrån var och ens roll och ansvar.

- Det gemensamma arbetet att ta fram målbilder är viktigt och pekar ut riktningen för det fortsatta arbetet som bidrar till att förverkliga Tillväxtstrategins mål med att stärka attraktivitet, konkurrenskraft och tillväxt i Halland, säger Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland.

- Det är glädjande att intresset varit så stort i uppstartsfasen. Det skapar goda förutsättningar för det fortsatta arbetet. Utifrån Region Hallands roll och ansvarsområde kommer vi nu att lägga energi inom de områden vi kan påverka regionalt och lokalt. Till exempel fortsatta satsningar på innovationsprojekt, översyn hur vi kan utveckla vår egen inköpspolicy samt ett fortsatt ansvar att facilitera mötesplatser så att denna viktiga process hålls vid liv, avslutar Dag.

Arbetet går nu in i en genomförandefas med att färdigställa en handlingsplan som bland annat kommer att innehålla målsättningar och beskrivning av kommande insatser där företagare, organisationer och aktörer tillsammans är viktiga bärare.