Länssjukhuset styr mot ekonomi i balans

Vid dagens sammanträde med styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland var det fokus på uppföljning och styrning för en verksamhet och ekonomi i balans.

Ekonomiskt redovisar Länssjukhuset i Halmstad en budgetavvikelse för perioden januari till och med augusti på minus 34,7 miljoner kronor, varav minus 1,0 miljoner kronor i augusti månad. Helårsprognosen är minus 55 miljoner kronor, vilket visar att de åtgärder som tidigare beslutats av styrelsen medfört en tydlig förbättring mot resultatet 2008 (minus 80,6 miljoner kronor) och även jämfört med tidigare prognoser under 2009.

– Styrelsen har idag beslutat att det är av största vikt att de utökade åtgärderna för en ekonomi i balans enligt tidigare beslut fortsätter att genomföras vid Länssjukhuset i Halmstad säger Lisbeth Waagstein, ordförande i styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland.

Länssjukhusets tillgänglighet har förbättrats betydligt hittills under året. Uppföljningen till och med augusti visar att antal väntande över 90 dagar till nybesök har minskat markant sedan årsskiftet. Som en följd av detta och semesterperioden har emellertid antalet väntande över 90 dagar till behandling blivit något fler.

Vårdproduktionen har ökat under året och överstiger såväl föregående år som årets budget. Bedömningen är att årsproduktionen kommer att ligga betydligt över lagd budget.

Antal anställda mätt som utbetalda tjänster visar en successiv nedgång, vilket har lett till en allt lägre personalkostnadsökning och ett utfall i stort sett på för 2009 lagd budgetnivå. Samtidigt har sjukfrånvaron för Länssjukhusets medarbetare fortsatt att minska.

Uppföljningen av Sjuktransportförvaltningens verksamhet till och med augusti visar att antalet ambulanstransporter och sjukresor har ökat under perioden januari till och med augusti jämfört med samma period förra året. Samtidigt är det fler ambulansuppdrag med högsta prioritet som klarar en tillgänglighet inom 10 respektive 15 minuter.

Det ekonomiska resultatet till och med augusti är positivt, vilket har möjliggjorts genom åtgärder som bland annat har innefattat att flertalet liggande transporter utan vårdbehov utförs i högre utsträckning av ambulanssjukvården samt en god och bra kostnadsmedvetenhet hos medarbetarna i organisationen.

Prognosbedömningen är en ekonomi i balans under 2009. Detta förutsätter dock att de av förvaltningschefen sedan tidigare beslutade åtgärderna som rör prioritering av utbildningsinsatser och investeringar slutförs samt att liggande transporter utan vårdbehov fortsätter att genomföras.

– Det är väldigt bra att de åtgärder som har vidtagits inom Sjuktransportförvaltningen nu har lett till att det tidigare negativa ekonomiska resultatet under året har vänts till ett positivt resultat säger Lisbeth Waagstein.

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland är politisk driftstyrelse inom Landstinget Halland med ansvar för förvaltningarna Länssjukhuset i Halmstad och Sjuktransportförvaltningen. Länssjukhuset i Halmstad utgör ett komplett akutsjukhus med ett brett utbud av medicinska specialiteter. Verksamheten är i huvudsak förlagd till Halmstad men viss verksamhet bedrivs även på andra orter i Halland. Sjuktransportförvaltningen bedriver avancerad ambulanssjukvård i Halland och har ansvar för sjukreseverksamheten inom landstinget.

För mer information:

Lisbeth Waagstein, ordförande i styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland, tfn 070-295 94 32

Anders Dybjer, sjukhuschef Länssjukhuset i Halmstad, tfn 070-295 15 97

Anders Westberg, förvaltningschef Sjuktransportförvaltningen, tfn 035-13 10 00